ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ (Τοπογραφία)

 

Τ Ο   Χ Ω Ρ Ι Ο   Μ Α Σ

 

Στο  νομό  Άρτας  και   62 χλμ. Β.Α  της  πόλης  της  Άρτας  βρίσκεται  το  χωριό  μας ,η Μεγαλόχαρη.  Με  το  νόμο  2539/1997 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης » ( Φ.Ε.Κ 244 / 4-12-1997,τ.Α΄)    ή όπως λέγεται ,νόμος «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ», έπαψε να  είναι  κοινότητα  και μαζί  με  το  Αστροχώρι , την  Ελάτη , τη  Καστανιά ,  το  Μεσόπυργο , τα  Μηλιανά  και  τις  Πηγές, αποτελούν τα   Δημοτικά Διαμερίσματα  του  Δήμου  Τετραφυλίας.Η Μεγαλόχαρη  καταλαμβάνει  μία ζώνη  που έχει  υψομετρικό εύρος  από τα 350 μ.  μέχρι  τα  1852 μ. οι  δε  οικισμοί  από  τα  400 μ. μέχρι  τα  850 μ. (το στίγμα  της  για τους  πιο  ειδικούς είναι : Βρίσκεται  μεταξύ των 39ο, 6΄,25΄΄και 39ο ,10΄,6΄΄ γεωγραφικού  πλάτους  και 2ο ,35΄,19΄΄ δυτικά του μεσημβρινού των Αθηνών) έχει  έκταση 23.798 στρ.

Σύμφωνα  με  την  απογραφή  του 1991 ο  πλυθησμός της  Μεγαλόχαρης ,    ανέρχονταν στους 444 κατοίκους , ενώ  στην  απογραφή  του 2001 οι  κάτοικοι  ήταν  463. Το  χωριό  με  τους  οικισμούς του  και  τις  συνοικίες  του  παρουσιάζει  την  κοινωνική  και  οικονομική  κατάσταση  των  ορεινών  χωριών  του  Ραδοβυζίου. Απογυμνωμένο  σχεδόν  από  ενεργό  δυναμικό (νέους)  που  μετανάστευσε  στα  αστικά  κέντρα  για  αναζήτηση  καλλιτέρων  συνθηκών  εργασίας  και  ζωής , αποτελεί  ένα  θέρετρο  για  τους  πατριώτες και γηροκομείο  για  τους  απόμαχους  της  δουλειάς  στα  ξένα. Οι 450 περίπου  κάτοικοι  που  συνιστούν  180  περίπου  οικογένειες , διάσπαρτες  σε  πολλούς  οικοισμούς  προσπαθούν  να  ζήσουν  με  την  υποτυπώδη  γεωργική  απασχόληση , με  τη  μικρή  τους  κτηνοτροφία  και  με  την  εργασία  τους  κατά  την  εκμετάλλευση  του  δάσους  ή  και  με  μικρές  οικοδομικές εργασίες.

 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ :

Α Γ.  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ

 

Λ Α Μ Π Ι Ρ Ι

      Συνοικίες  :  Αμπέλια , Παλαιόμυλος , Μανασάτικα , Λαμπίρι , Μυτούρνα.

Κ Ρ Υ Α   Β Ρ Υ Σ Η

       Συνοικίες  :  Μπελτσίστα , Εικονοστάσι , Αυλή , Καραούλι , Κοσκινάδια.

Π Ο Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α

Συνοικίες  :  Αη – Νικόλας , Μέγα  Κάμπος , Λούρος.

Κ Α Ρ Υ Ε Σ

Συνοικίες  :  Καρυές , Βορριάδες , Τσουράτικα ( ή Παλιοχώρι ).

     

Α Φ Ρ Ο Ξ Υ Λ Ι Α

 

Τα  γενικά  όρια  της  Μεγαλόχαρης  είναι , όπως  αυτά  παρουσιάζονται  στη  συνέχεια:

Βόρεια       :   Με  την  περιφέρεια  των  Δ.Δ.  Αστροχωρίου και   Μηλιανών.

Νότια         :   Με  την  περιφέρεια  του Δ.Δ. Μεσοπύργου.

Ανατολικά :   Με  την  περιφέρεια του Δ.Δ. Μηλιανών και τον ποταμό Αχελώο.

Δυτικά       :   Με  την  περιφέρεια  της  κοινότητας  Βελεντζικού.

 

Παρακάτω παραθέτουμε τις εκθέσεις των ορίων όπως αυτά διαμορφώθηκαν τα έτη: 1914,1932,1957 και οι οποίες είναι πιστή αντιγραφή των πρωτότυπων.

 

 

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ

 

                    Καθορισμοῦ τῶν ὁρίων Μποτσίου – Καταβόθρας.

 

 Ἐν  Μποτσίῳ  σήμερον  τήν  εἰκοστήν  ἐβδόμην  /27/  τοῦ  μηνός  Σεπτεμβρίου  τοῦ  χιλιοστοῦ ἐννεακοσιοστοῦ  δεκάτου τετάρτου  1914   ἒτους  ἡμέραν  Σάββατον  ἡμεῖς  οἰ  αποτελοῦντες  την διά  τον  καθορισμόν  τῶν  ὁρίων τῶν  Κοινοτήτων  Μποτσίου – Καταβόθρας  κατά  Νόμων ἐπιτροπήν  ἀποτελουμένην  ἐκ του Εἰρηνοδίκου  Ἄρτης Ἰωάννου  Φιλιππάκου  ὡς  Προέδρου και τῶν μελῶν αὐτῆς Νικολάου  Κοσιβάκη  Προέδρου  τῆς  κοινότητας Μποτσίου , Ἀνδρέου  Σμύρη δημοδιδασκάλου  Μποτσίου , Ἠλία  Λιόλιον  Προέδρου  τῆς  Κοινότητος  Καταβόθρας και Νικολάου Παπαδημητρίου  ὑποδιδασκάλου  Καταβόθρας  διελθόντες  σήμερον  τά  ὅρια  τῶν ἀνωτέρω κοινοτήτων  προέβημεν  ἐκ  συμφώνου  και  παμψηφεί  εἰς  τόν  διαχωρισμόν  αὐτῶν  ὡς  ἑξῆς :

 Τό  ὅριον  τῶν  ἀνωτέρω  Κοινοτήτων  ἀρχίζει  ἀπό  τοῦ  συνόρου  τοῦ  χωρίου  Μηλιανῶν Ράχη Βαλαώραν  ἐκεῖθεν  προχωρεῖ  πρός  τήν  ράχην  καί  κατ΄εὐθεῖαν  κατεβαίνει  εἰς  τόν χαλιά ὁλολάγκαδα  τόν  κατήφορο  πίπτει  εἰς  τό  μεγάλο  ποτάμι καί  ἐκεῖθεν  ἀναβαίνει  τήν λαγκάδα τρυπορίτη  τόν  ἀνήφορο  εἰς  σχισμένο  λιθάρι  καί  ἐκεῖθεν  τόν  ἀνήφορον κατ’ εὐθεῖαν  εἰς  λιθάρι  μέ  σταυρόν  και  ἐκεῖθεν  προχωρεῖ  εἰς  οὐρσίδαν  τόν  ἀνήφορον  καί  βγαίνει  εἰς  καγκιόλια  ἐπάνω  εἰς  δύο  μεγάλα  ἔλατα  καί  ἔπειτα  γυρίζει  ἐπάνω στό  πιριόνι  καί  βγαίνει  εἰς  τό  κακό  Τσουγκάρι  καί  απ’ ἐκεῖ  εἰς  Τούρλαν  καί  τόν  ἀνήφορον καταλήγει εἰς Ἅγιον  Ἠλίαν.

 Ἐφ’ ὧ συνετάγη ἡ παροῦσα ἔκθεσις ἤτις ἀναγνωσθεῖσα καί βεβαιωθεῖσα ὑπογράφεται  νομίμως  ὡς  ἕπεται.

 

             Ὁ    Πρόεδρος                                                                      Τά   μέλη  

           Ἰωάνν. Φιλιππᾶκος                                                                Νικ. Κοσιβάκης

                                                                                                    Ἠλ. Λιόλιος

                                                                                                    Ἀν. Σμύρης

                                                                                                 Ν.Παπαδημητρίου

 

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ

 

Καθορισμού  ὁρίων  τῶν  Κοινοτήτων  Μποτσίου – Μηλιανῶν.

 

Ἐν  τῇ  θέσει  Λιβαδάκια  περί  τό  ὅριον τῶν  Κοινοτήτων  Μποτσίου - Μηλιανῶν, σήμερον τήν τριακοστήν (30)  τοῦ  μηνός  Σεπτεμβρίου  τοῦ  χιλιοστοῦἑννεακοσιοστοῦ δεκάτου τετάρτου(1914) ἓτους ἠμέραν Τρίτην, ἠμεῖς  οἱ  ἀποτελοῦντες  τήν  πρός καθορισμόν  τῶν ἀνωτέρω  Κοινοτήτων Μποτσίου  Μηλιανῶνἐπιτροπήν , ἀποτελουμένην  ἐκ  τοῦ  Εἰρηνοδίκου  Ἄρτης  Ἰωάννου Φιλιππάκου ὡς Προέδρου  καί  τῶν  μελῶν  Νικολάου  Κοσιβάκη  Προέδρου  τῆς Κοινότητος Μπο-τσίου, Ἀνδρέου Σμύρη Δημοδιδασκάλου Μποτσίου , Γεωργίου Γαλλίκα Προέδρουτῆς Κοινότητος  Μηλιανῶν  καί  Λεωνίδα  Ἀντωνάκη  ὑποδιδασκάλου Μηλιανῶνἰδόντες  τά  ὅρια  τῶν ἀνωτέρω  Κοινοτήτων  Μποτσίου  Μηλιανῶν , προέβημεν  ἐκ συμφώνου  καί  παμψηφεί  εἰς  τόν διακανονισμόν  αὐτῶν  ὡς  ἐξῆς .-Τό  ὅριον  τῶν  Κοινοτήτων  Μποτσίου  Μηλιανῶν  ἄρχεται  ἐκ τῆς  παρά  τόν  Ἀχελῶον  ποταμόν  θέσεως  Κακιά  Μηλίστα  καί  ἐκεῖθεν  προχωρεῖ  ὁλόραχα  εἰς Ἀράπην  καί  ἐκεῖθεν  ρίχνεται  πέραν  εἰς  τρία  σύνορα  καί  ὀλόραχα  εἰς  ὑψηλόραχιν Παβρόνη, καί  ἐκεῖθεν  εἰς  διάσελον  κήπους  καί  πίπτει  ἁριστερά  εἰς ρεῦμα  φούφου, καί  ἐκεῖθεν προχωροῦν  ἀνέρχεται  εἰς  ράχιν  Βασίλη  Στάνη  ἄνωθεν τοῦ  Γαβριᾶ , ἐκεῖθεν  προχωρεῖ  εἰς Ἀγάκι, καί  ἐκεῖθεν  εἰς  στεφάνι  Ἀετοφωλιᾶς, ἐκεῖθεν  εἰς  κάτω  Κομμένο, είς  ράχην  Κοντριά, ἀπέναντι  τῆς  ράχεως  Βαλαώρας, ἐκεῖθεν  εἰς  ράχην  βαλαώρα  ὅπως  χύνουν τά νερά καί καταλήγει εἰς Τσούμαν  Βαλαώραν  ἔνθα  συναντᾶται  μέ  τό  ὅριον  Καταβόθρας. 

Ἐφ᾿ᾦ συνετάγη ἡ παροῦσα ἤτις ἀναγνωσθεῖσα καί βεβαιωθεῖσα ὑπογράφεται νομίμως. 

              Ὁ    Πρόεδρος                                                                        Τά   μέλη  

             Ἰωάνν. Φιλιππᾶκος                                                                 Νικ. Κοσιβάκης

                                                                                                       Λ. Ἀντωνάκης

                                                                                                         Ἀν. Σμύρης

                                                                                                       Γ. Γαλλίκας

 

 

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ

 

Καθορισμοῦ τῶν ὁρίων τῶν Κοινοτήτων Μποτσίου – Σουμεροῦς.

 

Ἐν τῇ θέσει Κράββαρι περί τό ὅριον τῶν Κοινοτήτων Μποτσίου-Σουμεροῦς , σήμερον τήν εἰκοστήν ἐνάτην (29)τοῦ μηνός Σεπτεμβρίου τοῦ χιλιοστοῦ ἐνεακοσιοστοῦ δεκάτου τετάρτου (1914) ἕτους ἡμέραν Δευτέραν, ἡμεῖς οἱ ἀποτελούντες τήν πρός καθορισμόν τῶν ὁρίων τῶν ἀνωτέρω Κοινοτήτων Μποτσίου-Σουμεροῦς ἐπιτροπή ἀποτελουμένη ἐκ τοῦ Εἰρηνοδίκου Ἄρτης Ἰωάννου Φιλιππάκου ὠς Προέδρου καί τῶν μελῶν αὐτῆς Νικολάου Κοσιβάκη Προέδρου τῆς Κοινότητος Μποτσίου Ἀνδρέου Σμύρη Δημοδιδασκάλου Μποτσίου, Δημητρίου Μιμηγιάννη ἤ Κοσμᾶ Προέδρου τῆς Κοινότητος Σουμεροῦς , καί  Λεωνίδα Μπαφατάκη ὑποδιδασκάλου Σουμεροῦς , κανονίζομεν ἐκ συμφώνου καί παμψηφεί  ὡς εξῆς :

Τό ὅριον τῶν Κοινοτήτων Μποτσίου-Σουμεροῦς ἀρχίζει ἀπό τής θέσεως τρία σύνορα ποῦ φαίνεται ἠ θάλασσα ( καί εἰς τήν ὁποίαν ὡς ἄνω θέσιν συναντᾶται καί τό ὅριον  Βελεντζικοῦ) καί ἀπό τά τρία ταῦτα σύνορα προχωρεί εἰς κορυφήν τῶν χωραφίων Χρ.Παππᾶ καί ἐκεῖθεν εἰς πλᾶκα μεγάλην καί ἴσα κάτω εἰς τό Γραικάκι ὅπου εἶναι τό τσογγάρι καί κατ΄ εὐθεῖαν κάτω τό Τσογγάρι καί πίπτει εἰς τόν ἔλατον ὅπου εἶναι κατά τήν μορτόβρυση καί βγαίνει εἰς τήν ράχι ποῦ εἶναι ἡ Τσοῦμα τά ἔλατα,λοξίζει τό σύνορο πρός τήν Μπότσι καί πίπται εἰς ἀνάρραχο Σκοτωμένους, καί ἴσα κάτω καί πίπται εἰς ρεῦμα Παλαιομύλων, ἔπειτα ὁλολάγγαδα καί πίπτει εἰς διπόταμον , καί ἐκεῖθεν ἀναβαίνει τό λαγκάδι καί φθάνει εἰς λακούλα ἀνάρραχον, και παίρνει τό ἀνάρραχον τόν κατήφορον καί πίπτει εἰς κουτσπερόν καί ἀναβαίνει τό ἀριστερόν Λαγγάδι καί βγαίνει εἰς Μεσινόν Μεσοράχι, καί ἐκεῖθεν καταβαίνει εἰς το μέσον τῆς Λάκκας ὅπου εἶναι ή ἐσταυρωμένη μεγάλη Κορτσιά και ὁ ἐσταυρωμένος μεγάλος δένδρος , καί πέρνει τήν σκλιφήν λαγγάδα ὅπου εἶναι ἀνάμεσα Ἀνάθεμα καί Μαντύλου καί πίπτει εἰς Ἀχελῶον ποταμόν.

Ἐφ᾿ᾦ συνετάγη ἡ παροῦσα ἤτις ἀναγνωσθεῖσα καί βεβαιωθεῖσα ὑπογράφεται νομίμως.

 

         Ὁ    Πρόεδρος                                                                    Τά   μέλη  

         Ἰωάνν. Φιλιππᾶκος                                                             Δ.Μιμηγιάννης

                                                                                               Λ.Μπαφατάκης

                                                                                                Ν.Κοσιβάκης

 

 

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ

Καθορισμοῦ  τῶν  ὁρίων  τῶν  Κοινοτήτων Βελεντζικοῦ  -  Μποτσίου.

 

Ἑν τῇ θέσει Τσαρποῦνι περί τό ὄριον τῶν Κοινοτήτων Βελεντζικοῦ - Μποτσίου σήμερον τήν εἰκοστήν ὀγδόην (28ην)τοῦ μηνός Σ̸ βρίου τοῦ χιλιοστοῦ ἐνιακοσιοστοῦ δεκάτου τετάρτου (1914) ἔτους ἡμέραν Κυριακήν ἡμεῖς οἱ ἀποτελοῦντεςτήν πρός καθορισμόν τῶν ὁρίων τῶν Κοινοτήτων Βελεντζικοῦ Μποτσίου  Ἐπιτροπήν  ἀποτελουμένην  ἐκ  τοῦ  Προέδρου  αὐτῆς Εἰρηνοδίκου  Ἄρτης Ἱωάννου Φιλιππάκου καί τῶν μελῶν  Ἀνδρέα Καυκιᾶ Προέδρου τῆς Κοινότητος Βελεντζικοῦ, Γεωργίου Βάκκα Ὑποδιδασκάλου  Βελεντζικοῦ, Νικολάου Κοσσυβάκη  Προέδρου τῆς  Κοινότητος  Μποτσίου  καί  Ἀνδρέα  Σπύρη Δημοδιδασκάλου  Μποτσίου  ἱδόντες  τά  ὅρια  τῶν  ἁνωτέρω  Κοινοτήτων  προέβημεν  ἐκ  συμφώνου  καί  παμψηφεί  εἰς  τόν  διακανονισμόν  αὐτῶν  ὡς  ἐξῆς:

Τό  ὅριον  τῶν  ἀνωτέρω  Κοινοτήτων  Βελεντζικοῦ-Μποτσίου  ἄρχεται  ἐκ  τῆς  θέσεως«Ἄγιος  Ἠλίας» καί  προχωρεῖ  ὁλόραχα  εἰς  Πυραμίδα  εἰς  διάσελο  Βύθυσμα Σπανουλάκην  καί  ὄπως  χύνουν  τά  νερά  παντοῦ  εἰς  Μεσοβούνι , Γεραμπῆ , Τρῦπα , ἐκεῖθεν  δεξιά  τό  πριόνι , ἀνάρραχο  εἰς  Ράχι  Βρωμοκλάρι  πού  φαίνεται  ὁ  σπασμένος  λάκκος  καί  τό  πέλαγος  καί  ὁλόζυγα  καταλήγει  στά  τρία  σύνορα  ἔνθα  συναντῶνται  μέ  τά  ὅρια  τῆς  Σκουληκαριᾶς .

 

Ἐφ᾿ᾦ συνετάγη ἡ παροῦσα ἤτις ἀναγνωσθεῖσα καί βεβαιωθεῖσα ὑπογράφεται νομίμως.

 

                 Ὁ  Πρόεδρος                                                                 Τά  μέλη

               Ἰωάνν. Φιλιππᾶκος                                                        Ἀνδρ. Καυκιᾶς

                                                                                                Γεώργ. Βάκκας

                                                                                               Νικ. Κοσσυβάκης

                                                                                               Ἀνδρ. Σπύρης

 

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ

Διαχωρισμοῦ τῶν Διοικητικῶν ὁρίων τῶν Κοινοτήτων Σκουλικαριᾶς - Μεγαλόχαρης.

 

Έν  Γαβρόγῳ  σήμερον  τήν  20ην Ἰουλίου  τοῦ  1932  ἔτους  ἡμέραν Τετάρτην καί  ὥραν  Μ.Μ. συνελθοῦσα  σήμερον  δυνάμει  τῆς  ὑπ’ ἀριθ. 10498Τοῦ  1929 ἕτους  ἐγγράφου  διαταγῆς  τοῦ  κ. Νομάρχου  Ἄρτης  ἡ  ἐπί  τοῦ  διαχωρισμοῦ τῶν Διοικητικῶν ὁρίων τῶν Κοινοτήτων Σκουληκαριᾶς  Μεγαλόχαρης ἐπιτροπήν  ἀποτελουμένην ἀπό τόν  Χρ. Παπακυριακόπουλον  Εἰρηνοδικοῦντα γραμματέα  Ἄρτης  ὡς  Προέδρου  καί  τά  μέλη 1) Γρηγ. Κοσσυβάκην Προέδρου Κοινότητος  Μεγαλόχαρης, 2) Γεώργιον  Βάκκαν  δημοδιδασκάλου  Βελεντζικοῦ ( τοῦ δημοδιδασκάλου Μεγαλόχαρης ἀπουσιάζοντος δι’ ἐπείγουσα ἐργασίαν του)  3) Περικλ. Δήμητσαν  Πρόεδρον Κοινότητος Σκουληκαριᾶς 4) Νικ. Παπακώσταν δημοδιδάσκαλον  Σκουληκαριᾶς  ἴαν  προβοῦν  εἰς  τόν διαχωρισμόν  τῶν  διοικητικῶν  ὁρίων τῶν  ἄνω  Κοινοτήτων ἤτοι ἀφοῦ ἐξήτασε ταῦτα ἐπιτοπίως καί λεπτομερῶς  καί  τῇ  προτροπῇ  τοῦ  Προέδρου  τῆς ἐπιτροπῆς ἔθηκε  ταῦτα  ὁμοφώνως  ὡς  ἀκολούθως  ὅτι: Ταῦτα  ἅρχονται  ἀπό τά  ὅρια  τῶν  Κοινοτήτων  Βελεντζικοῦ, Διχομοιρίου  καί  Καταβόθρας  καί ὁλόζυγα  φθάνουν  ἔνθα  καί  καταλήγουν  εἰς  τό   τέρμα  τῶν  τριῶν  συνόρων  Σκουληκαριᾶς.

 Ἐφ’ ὧ συνετάγη ἡ παροῦσα ἔκθεσις ἤτις ἀναγνωσθεῖσα καί βεβαιωθεῖσα ὑπογράφεται.

 

 

                   Ὁ Πρόεδρος                                                                Τά  Μέλη

         Χρ. Παπακυριακόπουλος                                                       Γρ. Κοσσυβάκης

                                                                                                  Γ. Βάκκας

                                                                                                  Π. Δήμητσας

                                                                                               Ν. Παπακώστας

 

 

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ

 Καθορισμοῦ Διοικητικῶν ὁρίων μεταξύ τῶν Κοινοτήτων Μεγαλόχαρης –Βραγγιανῶν.

 

Ἐν Μεγαλόχαρῃ σήμερον τήν 28ην τοῦ μηνός Αὐγούστου 1957 ἔτους ἡμέραν Τετάρτην καί ὥραν 10 π.μ. ἡ ἐπιτροπή καθορισμοῦ διοικητικῶν ὁρίων μεταξύ τῶν κοινοτήτων Μεγαλόχαρης τοῦ νομοῦ Ἄρτης καί Βραγγιανῶν τοῦ νομοῦ Καρδίτσης,συγκροτηθεῖσα δυνάμει τῆς ὑπ’ἀριθ. 14766/8-11-56 ἀποφάσεως τοῦ κ. Νομάρχου Ἄρτης καί άποτελουμένης ἐκ τοῦ Εἰρηνοδίκου Ἄρτης κ. Γεωργίου Ἰ. Τζωρτζάκη ὡς προέδρου καί τῶν μελῶν αὐτῆς Ἰωάννου Κοσσυβάκη,Προέδρου τῆς κοινότητος Μεγαλόχαρης, Κων/νου Γεωρ.Σελίμη,Προέδρου τῆς κοινότητος Βραγγιανῶν, Γεωργίου Ζαγκαβιέρου,κοινοτικοῦ συμβούλου κοινότητος Μεγαλόχαρης καί Δημητρίου Β. Ἀμπελαργοῦ, κοινοτικοῦ συμβούλου κοινότητος Βραγγιανῶν, συνῆλθεν ἐπιτοπίως καί καθώρισεν ὁμοφώνωςτά διοικητικά ὅρια μεταξύ τῶν ἄνω Κοινοτήτων ὡς  κάτωθι: Ὁρίζει ὡς διαχωριστικόν ὅριον μεταξύ τῶν ὡς ἄνω κοινοτήτων τό μέσον τῆς κοίτης τοῦ ποταμοῦ Ἀχελώου.

  Ἐφ’ὧ συνετάγη ἡ παροῦσα ἥτις ἀναγνωσθεῖσα καί βεβαιωθεῖσα ὑπογράφεται.

 

 

               Ὁ Πρόεδρος                                                                               Τά  μέλη

            Γ. Τζωρτζάκης                                                                              Ἱ. Κοσσυβάκης

                                                                                                                Κ. Σελίμης

                                                                                                           Γ. Ζαγκαβιέρος

                                                                                                           Δ. Ἀμπελαργός

 

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ

Καθορισμοῦ διοικητικῶν ὁρίων μεταξύ τῶν Κοινοτήτων Μεγαλόχαρης καί Καταφυλλίου.

 

Ἑν  Μεγαλόχαρῃ  σήμερον  τήν  27 ην  τοῦ  μηνός  Αὐγούστου  1957  ἕτους, ἡμέραν  Τρίτην  καί   ὥραν  10 π.π.  ἡ  ἐπιτροπή  καθορισμοῦ  διοικητικῶν ὁρίων  μεταξύ  τῶν  κοινοτήτων Μεγαλόχαρης  τοῦ  νομοῦ  Ἄρτης  καί  Καταφυλλίου  τοῦ  νομού  Καρδίτσης  συγκροτηθεῖσα  δυνάμει  τῆς  ὑπ’ ἀριθ.10710/ 12-7-57  ἀποφάσεως  τοῦ  κ. Νομάρχου  Ἄρτης  καί  ἀποτελουμένη ἐκ  τοῦ  Εἰρηνοδίκου  Ἄρτης  Γεωργίου Τζωρτζάκη  ὡς  προέδρου  καί  τῶν  μελῶν αὐτῆς, Ἰωάννου Κοσσυβάκη Προέδρου τῆς Κοινότητος Μεγαλόχαρης,Γεωργίου Κατσινούλα Προέδρου τῆς Κοινότητος Καταφυλλίου, Γεωργίου Ζαγκαβιέρου κοινοτικοῦ συμβούλου τῆς κοινότητος Μεγαλόχαρης,Γεωργίου Γιαννακάκη κοινοτικοῦ συμβούλου τῆς κοινότητος Καταφυλλίου,συνῆλθεν ἐπιτοπίως πρός καθορισμόν τῶν διοικητικῶν ὁρίων τῶν ἄνω Κοινοτήτων καί καθόρισεν ὁμοφώνως ταῦτα ὡς κάτωθι:  

Ὁρίζει ὡς διαχωριστικόν ὅριον μεταξύ τῶν ἄνω Κοινοτήτων, τό μέσον τῆς κοίτης τοῦ ποταμοῦ Ἀχελώου._

 Ἐφ’ὧ συνετάγη ἡ παροῦσα ἥτις ἀναγνωσθεῖσα καί βεβαιωθεῖσα ὑπογράφεται._

 

                Ὁ Πρόεδρος                                                                         Τά  μέλη

             Γ. Τζωρτζάκης                                                                      Ἱ. Κοσσυβάκης

                                                                                                      Γ. Κατσινούλας

                                                                                                      Γ. Ζαγκαβιέρος

                                                                                                       Γ. Γιαννακάκης 
You are here: Home Τοπογραφία