Αρχείο άρθρων

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΉΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ ΑΡΤΑΣ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΉΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ

«ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ ΑΡΤΑΣ»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

 

ΑΡΘΡΘΟ 1: ΙΔΡΥΣΗ                              

 Ιδρύεται Σύλλογος στην Αθήνα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ ΑΡΤΑΣ»

Για τη σχέση του Συλλόγου με την αλλοδαπή, η επωνυμία αναγράφεται σε πιστή μετάφραση στην επίσημη γλώσσα της χώρας στην οποία απευθύνεται.

 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΕΔΡΑ

Έδρα του σωματείου ορίζεται ο δήμος Αθηναίων και γραφεία αυτού επί της οδού Κεραμικού 23, στην Αθήνα                                  

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΚΟΠΟΣ KAI ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

3Α) ΣΚΟΠΟΣ

3Α1)Η ενίσχυση της ευημερίας και προόδου των Κάτω Συνοικιών Μεγαλόχαρης και η θεραπεία , κατά το δυνατό των παρουσιαζιομένων κάθε φορά αυτών των συνοικισμών.

3Α2)Η ανάπτυξη στενής συνεργασίας με άλλους συλλόγους και με κάθε Αρχή ή Υπηρεσία , για την επίλυση τοπικών προβλημάτων σε όλους τους τομείς , πολιτιστικής , κοινωνικής και οικονομικής φύσης

3Α3)Η συμβολή στην πολιτιστική ανάπτυξης των παραπάνω συνοικισμών και ψυχαγωγία των κατοίκων του

3Α4)Η δραστηριότητα και ενεργητικότητα του Συλλόγου να αποβλέπει στην παράδοση , τα ήθη και τα έθιμα μας, στους παραδοσιακούς χορούς μας, με χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου και την ίδρυση στο χωρίο μας Λαογραφικού Μουσείου , στο οποίο θα συγκεντρωθούν ύστερα από κινητοποίηση των μελών του Συλλόγου μας , παλαιά και παραδοσιακά αντικείμενα και κάθε τέτοιο που θα θυμίζει τις ρίζες μας.

3Α5) η πολιτιστική, πνευματική, κοινωνική και περιβαλλοντολογική ανάπτυξη των Κάτω Συνοικιών Μεγαλόχαρης Άρτας.

3Α6) η προαγωγή του κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού και πνευματικού επιπέδου των μελών του Συλλόγου και των κατοίκων των Συνοικιών.

3Α7) Η ανάπτυξη πνεύματος κοινωνικής αλληλεγγύης, συνεργασίας, ομοψυχίας και σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των μελών και των κατοίκων των Συνοικιών και της ευρύτερης περιοχής γενικότερα, απαλλαγμένης κάθε είδους κομματισμού, φανατισμού, διχόνοιας, ρατσισμού, σωβινισμού, ιδιοτέλειας και άλλων ενεργειών συμπεριφορών και δράσεων ικανών να διασύρουν το Σύλλογο και να οδηγήσουν αυτόν σε συρρίκνωση, αφάνεια και διάλυση.

3Α8) Η προβολή και ανάδειξη των Κάτω Συνοικιών Μεγαλόχαρης Άρτας.

3Α9) Η διάσωση και διατήρηση των στοιχείων του παραδοσιακού πολιτισμού ολόκληρης της περιοχής αλλά και της Ηπείρου γενικότερα.

3Α10) Η διαρκής μέριμνα και η λήψη πρωτοβουλιών για την βελτίωση της καθαριότητας, της υγιεινής, του φυσικού περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος, την περιβαλλοντολογική αξιοποίηση όλων των κοινόχρηστων χώρων και πάρκων, παράλληλα με συστηματική διαμόρφωση και ανάδειξη της φυσιογνωμίας των Συνοικιών αυτών.

3Α11) Η σταθερή επιδίωξη βελτίωσης της ποιότητας ζωής, της

καλλιέργειας και ανάπτυξης της οικολογικής συνείδησης στους κατοίκους των Συνοικιών.

3Α12) Η ανάταση του πνευματικού – πολιτιστικού  επιπέδου της ζωής των κατοίκων των Κάτω Συνοικιών Μεγαλόχαρης Άρτας αλλά και όλης της περιοχής και η με επωφελή τρόπο προώθηση δράσεων για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των κατοίκων και ιδιαίτερα των νέων των Συνοικιών και της ευρύτερης περιοχής.

3Α13) Η ανάπτυξη συνεργασίας μέσα σε πνεύμα αλληλεγγύης, ομοψυχίας και συναδέλφωσης με Πολιτιστικούς Φορείς και άλλους Συλλόγους, με Οργανισμούς Κρατικούς ή Ιδιωτικούς, με ομάδες πολιτών και με επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού, όταν διαθέτουν παρόμοιους με το παρόν στόχους μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες, κατάλληλες να λειτουργούν και με την μορφή δικτύου, πάντα με όρους ισοτιμίας, αυτοτέλειας, αυτονομίας και δημοκρατικής διαδικασίας.

3Α14) Η επιστημονική και συμβουλευτική στήριξη των μελών του Συλλόγου από εξειδικευμένα άτομα, ομάδες ή φορείς για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο παρόν καθώς και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν μεμονωμένα Μέλη ή ομάδες κατοίκων των Συνοικιών.

3Α15) Η καλλιέργεια κλίματος αλληλεγγύης με όλους τους ευαισθητοποιημένους πολίτες και Φορείς της ευρύτερης περιοχής, για την προώθηση και τη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου, της σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των κατοίκων, φορέων, Συλλόγων στα πλαίσια του ενιαίου ελληνικού πολιτισμού.

3Α16) Η αξιολόγηση τοπικών, περιφερειακών, Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών με την εκπόνηση, διαχείριση, υλοποίηση, αξιολόγηση αυτών  για λογαριασμό του Συλλόγου, σε σχέση με την ευρεία έννοια της πολιτιστικής - πνευματικής -κοινωνικής - περιβαλλοντικής - επιμορφωτικής αναβάθμισης και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων καθώς επίσης την αξιοποίηση όλων των δυνατών χρηματοδοτήσεων, και επιχορηγήσεων στο Σύλλογο, προς αυτήν την κατεύθυνση.

3Α17) Η ώθηση στη διαμόρφωση ενιαίας και εφαρμόσιμης πολιτιστικής πολιτικής όλων των Συλλόγων και αρμοδίων φορέων του Δήμου, του νομού, της Ηπείρου και της Χώρας γενικότερα, που θα λαμβάνει υπόψιν της τα ιδιαίτερα γεωγραφικά, οικονομικά, πολιτιστικά, ιστορικά και περιβαλλοντολογικά χαρακτηριστικά των τοπικών κοινωνιών και θα αξιοποιεί όλο το τοπικό δυναμικό των φορέων και των ατόμων που τα αποτελούν.

3Α18) Η συστηματική καταγραφή της πολιτιστικής κληρονομιάς του Τόπου μας, με τη διάσωση, διατήρηση και προβολή των ιστορικών στοιχείων, των ιδιωματισμών της γλώσσας, των εθίμων και παραδόσεων των κατοίκων, της αρχιτεκτονικής παράδοσης και συνολικά όλων των στοιχείων πολιτιστικής μνήμης.

3Α19) Η συνεχής μέριμνα για τη στήριξη και ανάδειξη σύγχρονων μορφών λαϊκής έκφρασης και δημιουργίας που αναδεικνύουν και επιβεβαιώνουν το συνεχές του πολιτισμού μέσα στην ιστορική διαδρομή του ανθρώπου.

3Α20) Η συστηματική επαφή, στήριξη και στενή συνεργασία καθώς και αξιοποίηση των εμπειριών των απόδημων Αρταίων και των Συλλόγων τους και των οργανώσεών τους, στα πλαίσια των σκοπών του παρόντος Συλλόγου.

3Α21) Η ανάπτυξη, αξιοποίηση και ανάδειξη των πνευματικών, καλλιτεχνικών κ.λ.π. δυνάμεων της περιοχής.

3Α22) Η ηθική και υλική στήριξη και ενίσχυση πρωτοβουλιών ατόμων, ομάδων, Φορέων, θεμάτων που άπτονται της πνευματικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής δραστηριότητας των Κάτω Συνοικιών Μεγαλόχαρης Άρτας, για μια ενιαία, αδιάσπαστη, κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή των κατοίκων.

3Α23) Η συνεχής μελέτη, μέριμνα, έρευνα, δημοσιοποίηση, προβολή και διεκδίκηση όλων των αναγκών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η περιοχή, σε έργα υποδομής, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλων συναρμόδιων Φορέων, τέτοια που προσδίδουν μία πραγματική και ουσιαστική αναπτυξιακή πορεία ολόκληρων των Συνοικιών σε όλους τους τομείς ανάπτυξής της.

3Α24) Η ενημέρωση και η επιδίωξη με βάση την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης δόμηση στην περιοχή με σεβασμό στον παραδοσιακό χαρακτήρα και το ύφος της  περιοχής.

3Α25) Η επιβράβευση Μελών του Συλλόγου, κατοίκων των Συνοικιών αυτών αλλά και Φίλων του Συλλόγου, λόγω της προσφοράς τους στην πολιτιστική - πνευματική - κοινωνική - περιβαλλοντική -εκπαιδευτική και οικονομική αναβάθμιση των Συνοικιών, της Δήμου, της Άρτας και της Χώρας μας γενικότερα.

3Α26) Η ανάπτυξη και η διάδοση με κάθε πρόσφορο μέσο, των ιδεών της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της Εθνικής Ανεξαρτησίας, της αλληλεγγύης, της συλλογικότητας, του εθελοντισμού, της ευγενούς άμιλλας, του αλληλοσεβασμού, του αντιρατσισμού, της ξενοφοβίας και της προκατάληψης, με στόχο τη δημιουργία μίας πολυπολιτισμικής ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας και κυρίως ενός Πολιτισμού της Ειρήνης, βασικού αγαθού του Ανθρώπου.

3Α 27) Η προβολή σύγχρονων μορφών λαϊκής καλλιτεχνικής έκφρασης.

3Α28) Η ηθική και υλική συμπαράσταση των ανέργων, των απόρων και αναξιοπαθούντων κατοίκων των Συνοικιών.                                 

3Β) ΤΡΟΠΟΙ ΈΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

3Β1)Όλοι οι ως άνω σκοποί επιδιώκονται μέσα στα νόμιμα ελληνικά και Ευρωπαϊκά πλαίσια, στα πλαίσια διακρατικών συνεργασιών, είτε απευθείας με το Σύλλογο, είτε μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων Φορέων του Δημόσιου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα καθώς και Αναπτυξιακών Οργανισμών ή και ιδιωτών.

3Β2) Η διεκδίκηση και υποστήριξη με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο, των νόμιμων συμφερόντων του Συλλόγου και των Συνοικιών, που δεν αναφέρονται παραπάνω.

3Β3) Με την πιστή καταγραφή, διατήρηση και εκμάθηση όλων των ειδών παραδοσιακών, λαϊκών και σύγχρονων χορών, παραδοσιακών μουσικών οργάνων, (υπό μορφή ταχύρρυθμων τμημάτων σε επαγγελματίες, υπαλλήλους, επιχειρηματίες, Μέλη και Φίλων του Συλλόγου), εκμάθηση σκάκι, εκμάθηση παραδοσιακών κεντημάτων, κοπτική - ραπτική - πλεκτική - υφαντική, σεμινάρια επιμόρφωσης επιδοτούμενα ή μη, κοινωνικής υπηρεσίας (παροχή προμηθειών διαφόρων καταναλωτικών αγαθών-ταμείου αλληλεγγύης- τράπεζας αίματος-συμβουλευτικές/υποστηρικτικές υπηρεσίες που θα προσφέρονται δωρεάν από Νομικούς, γεωπόνους, μηχανικούς, εκπαιδευτικούς, τεχνίτες, εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους κ.λ.π. εξειδικευμένους επιστήμονες) και οργανωμένο ελεγχόμενο χώρο αναψυχής.

3Β4) Με τη διοργάνωση εκθέσεων, για την προβολή των έργων των συμμετεχόντων στα διάφορα παραδοσιακά εργαστήρια που θα οργανώνει και θα λειτουργεί ο Σύλλογος, καθώς επίσης και με έργα ταλαντούχων καλλιτεχνών- δημιουργών των Συνοικιών αλλά και γενικότερα της Ελλάδας.

3Β5) Με συναντήσεις, συσκέψεις και συζητήσεις, ομιλίες, διαλέξεις, από καταξιωμένους ειδικούς επιστήμονες, με Φορείς της Περιοχής κι όχι μόνο, για θέματα που αφορούν τις Συνοικίες και τους κατοίκους της.

3Β6) Με την προβολή ποιοτικών κινηματογραφικών ταινιών και ντοκιμαντέρ.

3Β7)Με συναυλίες, όλων των ειδών μουσικής.

3Β8) Με την παρουσίαση προβολή, ανάδειξη και επιβράβευση (με την σύσταση ειδικής Επιτροπής Βραβείων) νέων καλλιτεχνών, θεατρικών και μουσικών σχημάτων, ανθρώπων του πνεύματος, των γραμμάτων και όλων των μορφών τέχνης και καλλιτεχνικών τάσεων και ρευμάτων, κατοίκων των Συνοικιών, της περιοχής, του Δήμου και του Νομού γενικότερα.

3Β9) Με ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια, που αφορούν τον πολιτισμό τα γράμματα τις Τέχνες, το περιβάλλον, κ.λ.π. κοινωνικοπολιτικών θεμάτων.

3Β10)Με έκδοση ανακοινώσεων, δελτίων Τύπου, εφημερίδας του Συλλόγου, περιοδικών, θεματικών εργασιών, βιβλίων, ημερολογίων, καθώς και οποιουδήποτε εντύπου ή άλλου τεχνικού ή ηλεκτρονικού μέσου, κατάλληλου για την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου.

3Β11) Με την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας και εξέλιξης, την αξιοποίηση και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και πολυμέσων, για την διεθνή παρουσίαση και προβολή των δραστηριοτήτων του Συλλόγου, όλων των Φορέων που λειτουργούν νόμιμα στην Περιοχή, αλλά και ομάδων κατοίκων ή μεμονωμένων ατόμων, που κατοικούν στις Συνοικίες και παρουσιάζουν εξαιρετική πολιτιστική, πνευματική, περιβαλλοντική, κοινωνική ή επιχειρηματική δραστηριότητα.

3Β12)Με την ίδρυση και λειτουργία ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3Β13)Με την δημιουργία, μετά από σχετική μελέτη, θεματικών μουσείων, όπου θα συγκεντρώνεται, καταγράφεται, συντηρείται και προβάλλεται αξιόλογο υλικό και θα μπορεί να λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης των γραμμάτων, των τεχνών και κάθε πολιτιστικής και περιβαλλοντολογικής συνείδησης και εκπαίδευσης των κατοίκων της Συνοικιών και ιδιαίτερα της νέας γενιάς.

3Β14) Με οργάνωση, συντονισμό, στήριξη, προβολή και πραγματοποίηση φεστιβάλ θεματικού περιεχομένου και την καθιέρωση απονομής ετήσιων βραβείων (από εξειδικευμένη επιτροπή).

3Β15) Με την στήριξη και παράλληλη οργάνωση αγώνων αθλητικών, μουσικής, χορού, τραγουδιού, θεάτρου, κινηματογράφου και ντοκιμαντέρ, σκακιού, τάβλι κ.λ.π., με την αθλοθέτηση ανάλογων κινήτρων.

3Β16) Με την προώθηση, συνεργασία, πολιτιστικών ανταλλαγών και την συνύπαρξη σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πολιτιστικά δίκτυα με ομοειδής Συλλόγους.

3Β17) Με την συνεργασία, επικοινωνία, αλληλοενημέρωση, και αδελφοποίηση Φορέων, Συλλόγων και Σωματείων του εσωτερικού και εξωτερικού, που έχουν τους ίδιους στόχους και σκοπούς . Ιδιαίτερη μέριμνα θα αναληφθεί στον τομέα αυτό, με τους απόδημους.

3Β18) Με διατήρηση της Εθνικής Μουσικής Παράδοσης, με την συλλογή, μελοποίησης, ενορχήστρωσης των δημοτικών τραγουδιών μας

3Β19) Με την ανάπτυξη του μουσικού αισθήματος, την οργάνωση μουσικών ακροάσεων και συναυλιών, ως και την ίδρυση χορωδιών και μουσικών συγκροτημάτων.

3Β20)Με βελτίωση του τεχνικού εξοπλισμού, τον εμπλουτισμό και την συνεχή ανανέωση με αξιόλογων βιβλίων για την λειτουργία οργανωμένης δανειστικής βιβλιοθήκης.

3Β21) Με δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία χώρων άθλησης και αναψυχής, για τους κατοίκους της περιοχής και ιδίως των νέων.

3Β22) Με την εκπόνηση εμπεριστατωμένων επιστημονικών ή άλλων ερευνών και μελετών σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, Πνευματικά Ιδρύματα, Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα, σχετικά με τον πολιτισμό, τα Γράμματα, τις Τέχνες, το Περιβάλλον κ.λ.π., με στόχο την βελτίωση της ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής.

3Β23) Με την οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, συναντήσεων ή την συμμετοχή του Συλλόγου σε ανάλογες εκδηλώσεις άλλων Φορέων, συναφείς με τους σκοπούς του παρόντος καταστατικού, με επιδίωξη να αποκτηθεί ευρύτερη εσωτερική και διεθνή εμβέλεια.

3Β24) Με την δημιουργία, οργάνωση, λειτουργία, προβολή, παρουσίαση και δραστηριοποίηση θεατρικών σχημάτων, παραδοσιακών χορευτικών και μουσικών συγκροτημάτων, εντός και εκτός Χώρας, με στόχο την προβολή των Συνοικιών, του Τόπου και της παράδοσης αυτού.

3Β25) Με συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπών βραβείων και χορηγιών.

3Β26)Ως μέσο, εννοείται κάθε νόμιμο μέσο, το οποίο κατά την κρίση του Δ.Σ. θεωρείται αναγκαίο, προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί του Συλλόγου, ακόμη και αν δεν αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

3Β27) Το ιδιόκτητο κτήριο του Συλλόγου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κεραμεικού αρ. 23, καθώς και τα κινητά περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου, εξυπηρετούν αποκλειστικά την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου και απαγορεύεται να εκποιηθούν για οποιονδήποτε λόγο. Υπεύθυνος για την συντήρηση και λειτουργία τους είναι ο Έφορος Περιουσίας Αναπτυξιακών έργων και περιβάλλοντος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' (άρθρα 4-5)

ΜΕΛΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ –ΔΑΚΡΙΣΗ ΜΕΛΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΜΕΛΗ-ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΛΩΝ- ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Τα μελη του Συλλόγου διακρίνονται σε ΤΑΚΤΙΚΑ και σε ΕΠΙΤΙΜΑ.

Α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ.

Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν άτομα που κατοικούν σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή στο εξωτερικό και κατάγονται από τις Συνοικίες Αμπέλια, Αΐ Γιώργης Παλιόμυλος και Λαμπίρη  του χωριού Μεγαλόχαρης Άρτας.

Οι εγγραφές γίνονται με αίτηση που κατατίθεται στη γραμματεία του Δ.Σ. και πρωτοκολλείται στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου που τηρείται στο Σύλλογο. Η αίτηση εγγραφής εγκρίνεται ή απορρίπτεται, στην αμέσως πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ που έπεται της υποβολής της. Από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης, το νέο Μέλος θεωρείται Τακτικό.

 Όλα τα υποψήφια νέα Μέλη, με την υποβολή της αίτησης εγγραφής τους, καταβάλλουν εφάπαξ το ποσό που θα ορίσει το Δ.Σ. ως «Δικαίωμα Εγγραφής» και τις εισφορές τουλάχιστον ενός χρόνου, καθώς και τις υποχρεωτικές έκτακτες εισφορές που έχει αποφασίσει κατά την χρονική εκείνη στιγμή το Δ.Σ. ή η Γ.Σ..

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Δ.Σ., αυτή κοινοποιείται με συστημένη επιστολή στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να προσφύγει στη Γ. Σ. του Συλλόγου στην αμέσως πρώτη συνεδρίασή της, η οποία και αποφασίζει οριστικά και τελεσίδικα, μετά από μυστική ψηφοφορία. Στην περίπτωση κατά την οποία η Γ.Σ. επικυρώσει την απόρριψη της αίτησης εγγραφής, επιστρέφεται το ποσό της ετήσιας εισφοράς που έχει καταβάλλει ο υποψήφιος κατά το άρθρο 5 Β § 2 αλλά όχι το ποσό που καταβλήθηκε ως Δικαίωμα Εγγραφής κατά την προηγούμενη παράγραφο

Κάθε Τακτικό Μέλος, μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του από το Σύλλογο με αίτησή του προς το Δ.Σ., εφόσον έχει καταβάλει τις καθυστερούμενες εισφορές του μέχρι και την ημερομηνία αίτησης της διαγραφής του, χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του Συλλόγου.             ·

Μέλος που καθυστερεί πάνω από 4 έτη την καταβολή των εισφορών του, διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ., αφού προηγούμενα αποσταλεί συστημένη επιστολή στον ενδιαφερόμενο που τον ενημερώνει σχετικά και του θέτει προθεσμία 30 ημερών, για την τακτοποίηση της εκκρεμότητάς του αυτής. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η παραπάνω ημερομηνία, το Δ. Σ. τον διαγράφει, χωρίς άλλη διατύπωση.

Εφόσον ένα Μέλος που έχει διαγραφεί, επιθυμεί να επανεγγραφεί μετά τη διαγραφή του, υποβάλλει νέα αίτηση, απευθυνόμενη στο Δ.Σ., και καταβάλλει υποχρεωτικά παλαιές καθυστερούμενες εισφορές του. Η επανεγγραφή ακολουθεί την διαδικασία του άρθρου 5.

Τακτικό μέλος μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή άλλου τακτικού μέλους, εφόσον υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος ή ζημιογόνος αιτία για την λειτουργία του Συλλόγου, ενώπιον του Δ.Σ.

Η αίτηση είναι έγγραφη και πλήρως αιτιολογημένη. Το Δ.Σ. αποφασίζει στην αμέσως πρώτη συνεδρίασή του επί της αίτησης αυτής και εφόσον η απόφασή του είναι θετική, εισηγείται το θέμα αυτό στην αμέσως πρώτη τακτική Γ. Σ., η οποία και αποφασίζει οριστικά.

Το όνομα Τακτικού Μέλους που αποβιώνει, διαγράφεται από το Σύλλογο και το τηρούμενο βιβλίο μητρώου Μελών χωρίς άλλη διατύπωση.

Όλα τα Τακτικά Μέλη οφείλουν να δέχονται ανεπιφύλακτα και να πειθαρχούν στους όρους του παρόντος καταστατικού, τις αποφάσεις της Γ. Σ. και του Δ. Σ.

Τα τακτικά Μέλη, υποχρεούνται να συμμετέχουν ενεργά στο έργο του Συλλόγου, να εκτελούν σωστά και με συνέπεια τις εργασίες που τους αναθέτει το Δ.Σ. ή η Γ. Σ., να συμπεριφέρονται μεταξύ τους φιλικά και αδελφικά και να συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας και στους ειδικούς τομείς δραστηριότητας.

Οι φοιτητές και σπουδαστές, που είναι εγγεγραμμένα τακτικά Μέλη του Συλλόγου, απαλλάσσονται από την καταβολή της ετήσιας συνδρομής, για όσο διάστημα διαρκούν οι σπουδές τους και μέχρι της ηλικίας των 26 ετών. Υποχρεούνται όμως να καταβάλουν το δικαίωμα εγγραφής, κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής.

Τα νέα Μέλη που εγγράφονται στο Σύλλογο για πρώτη φορά ή επανεγγράφονται, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν των οργάνων του Συλλόγου, εφόσον η εγγραφή τους έχει εγκριθεί από το Δ. Σ. Για να έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στα όργανα του Συλλόγου, πρέπει να έχει εγκριθεί η εγγραφή τους από το Δ. Σ. τουλάχιστον 30 μέρες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αρχαιρεσιών, για ανάδειξη Δ.Σ. και Ε.Ε.

Τα τακτικά Μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν:

α) το ποσό για «Δικαίωμα Εγγραφής» κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής, β) την Ετήσια Εισφορά και

γ) την Υποχρεωτική Έκτακτη Εισφορά που αποφασίσουν το Δ.Σ ή η Γ.Σ, το ύφος του οποίων ορίζεται με απόφαση Δ.Σ. Τα ποσά αυτά δεν μπορούν να είναι μικρότερα των 5 €.

δ)Τακτικό Μέλος που δεν είναι συνεπές στην καταβολή της ετήσιας συνδρομής του και καθυστερεί την καταβολή της πέρα του έτους, θεωρείται μη ταμειακά τακτοποιημένο και δεν δικαιούται να ψηφίζει στις Γ. Σ. ούτε και να θέτει υποψηφιότητα στα όργανα του Συλλόγου.

Β) ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Επίτιμα Μέλη μπορούν να γίνουν και να ανακηρυχθούν από την Γ.Σ., Φυσικά Πρόσωπα που δεν είναι τακτικά Μέλη του Συλλόγου και που έχουν προσφέρει ιδιαίτερη σημαντική ηθική, υλική ή επιστημονική βοήθεια στο Σύλλογο, ή έχουν συμβάλει σημαντικά στην επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου ή των Κάτω Συνοικιών, του χωριού ή γενικότερα της Χώρας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. ή δέκα (10) τουλάχιστον τακτικών και οικονομικά τακτοποιημένων Μελών του Συλλόγου.

Τα Επίτιμα Μέλη δύνανται να συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες και εργασίες όλων των θεσμικών οργάνων του Συλλόγου, να εκφράζουν την άποψή τους, δίχως να έχουν το δικαίωμα ψήφου, του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι και δεν ασκούν διοίκηση.

 Τον τίτλο του Επίτιμου Μέλους μπορεί να αφαιρέσει μόνο η Γενική Συνέλευση με δικαιολογημένη απόφασή της, μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή 10 τουλάχιστο τακτικών και ταμειακώς τακτοποιημένων Μελών, η οποία και κοινοποιείται με ευθύνη του Δ.Σ. στον ενδιαφερόμενο και διαγράφεται από το Βιβλίο Επίτιμων Μελών της παραγράφου 4. Τα ονόματα των Επίτιμων Μελών αναγράφονται στο καλαίσθητο Βιβλίο Επίτιμων Μελών που τηρείται για αυτόν τον σκοπό.

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ και ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Τα Τακτικά Μέλη του Συλλόγου, έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, όταν αυτά έχουν εκπληρώσει και δεν καθυστερούν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις πέρα του έτους και δεν έχουν διαγραφεί από το Μητρώο Μελών. Διαφορετικά δεν έχουν πλήρη δικαιώματα, όπως αυτά περιορίζονται στις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος.

Παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των άλλων Οργάνων του Συλλόγου κατά τις οποίες δικαιούνται να πάρουν το λόγο και να εκφράσουν ελεύθερα και ανεμπόδιστα την άποψή τους για τα θέματα που συζητούνται στην Ημερήσια Διάταξη. Δύνανται δε, πριν την έναρξη των συνεδριάσεων τόσο του Δ.Σ., των Γ.Σ. αλλά και των άλλων Οργάνων, να καταθέτουν προτάσεις, αιτήματα, για προσωπικά ή γενικότερου ενδιαφέροντος θέματα, για συζήτηση και την λήψη απόφασης.

Τα ταμειακά τακτοποιημένα Μέλη εκλέγουν τα όργανα του Συλλόγου και εκλέγονται σε αυτά, συμμετέχουν στις εργασίες της Γ. Σ., των επιτροπών εργασίας, των άλλων θεσμοθετημένων Οργάνων, κατά προτεραιότητα στα επιμορφωτικά τμήματα, καθώς επίσης και στις εκδηλώσεις γενικά του Συλλόγου.

Τα ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά Μέλη δικαιούνται να ενημερώνονται για τις αποφάσεις και ενέργειες του Δ.Σ., για το περιεχόμενο όλων των βιβλίων που τηρούνται από το Σύλλογο, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Δ.Σ., να αξιώνουν την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, να ελέγχουν τις ενέργειες του Δ.Σ. και να προσφεύγουν στις περιπτώσεις κακοδιαχείρισης ή κακοδιοίκησης του Δ.Σ. στην Γ. Σ., μετά από τεκμηριωμένο αίτημά τους ενώπιον της, διά του Δ.Σ.

 Τακτικό Μέλος, το οποίο δεν συμμορφώνεται στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή αντιδρά ή αντιστρατεύεται δόλια τις αρχές ή τους σκοπούς του Συλλόγου, ή προκαλεί αδικαιολόγητα εμπόδια στην εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. ή της Γ. Σ., ή αρνείται να προσφέρει τις υπηρεσίες που του ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα, ή επιδεικνύει συμπεριφορά ασυμβίβαστη με τα συμφέροντα ή τους σκοπούς του Συλλόγου, ή εκθέτει με λόγο ή πράξεις το Σύλλογο και τα Μέλη του, τιμωρείται με απόφαση του Δ.Σ. με τις κατωτέρω πειθαρχικές ποινές, αναλόγως της βαρύτητας περίπτωσης:

Α)Απλή επίπληξη,

Β)Προσωρινή διαγραφή του μέλους μέχρι και 12 μήνες Γ)Οριστική διαγραφή.

Μετά την εκδήλωση του παραπτώματος, το Δ.Σ. με αιτιολογημένη απόφασή του, την οποία και κοινοποιεί με συστημένη επιστολή του στον ενδιαφερόμενο, καλείτο Μέλος σε απολογία ενώπιον του. Αν το Μέλος δεν εμφανιστεί αδικαιολόγητα στην ορισμένη ημερομηνία, τόπο και χρόνο που έχει ορισθεί, το Δ.Σ. αποφασίζει ερήμην του. Σε περίπτωση που κωλύεται να εμφανιστεί, ενημερώνει εγκαίρως το Δ.Σ. και ορίζεται νέα ημερομηνία και ώρα προκειμένου να εμφανιστεί.

 Εφόσον ο απολογούμενος είναι Μέλος του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτική Επιτροπή, δεν έχει δικαίωμα ψήφου κατά την λήψη της συγκεκριμένης απόφασης που τον αφορά. Για την περίπτωση αυτή και μόνο, το θέμα παραπέμπεται από το Δ.Σ. για λήψη της σχετικής απόφασης, στην αμέσως πρώτη Γ.Σ., με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία αποφασίζει οριστικά.

 Σε περίπτωση κατά την οποία αποφασιστεί από το Δ.Σ. η διαγραφή Τακτικού Μέλους που υπέπεσε σε παράπτωμα, αυτό μπορεί να προσφύγει στη Γ. Σ., η οποία αποφασίζει οριστικά.

 Μέλος που διαγράφηκε σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, μπορεί να επανεγγραφεί μετά από παρέλευση τριών ετών, με απόφαση της Γ. Σ., μετά από αίτηση που υποβάλει προς το Δ.Σ. το οποίο και εισηγείται σχετικά.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'  (ΆΡΘΡΑ 6-7)

ΕΣΟΔΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΠΟΡΟΙ  - ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΟΡΟΙ - ΕΣΟΔΑ.

 Οι πόροι του Συλλόγου προέρχονται από τις εισπράξεις εγγραφών των νέων Μελών, την Ετήσια Συνδρομή των Τακτικών Μελών και τις Υποχρεωτικές Εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 5 Β παρ. 2, από επιχορηγήσεις και δωρεές του Κράτους, των Ο.Τ.Α., Οργανισμών, Φυσικών και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού και Δημόσιου Δικαίου, ιδιωτικών επιχειρήσεων, κληροδοτημάτων, τα έσοδα από εκθέσεις, εκδρομές, εράνους, λαχειοφόρες αγορές, φεστιβάλ, χορούς, θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, από την λειτουργία παραδοσιακών εργαστηρίων και επιμορφωτικών τμημάτων, συναυλίες, συνεστιάσεις, χοροεσπερίδες, λαχειοφόρες αγορές, από Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες.

 Οι Εισφορές Μελών ορίζονται σε «τακτικές» και «έκτακτες»:

Α) Τις Τακτικές Εισφορές αποτελούν οι ετήσιες εισφορές των Μελών, οι εγγραφές των νέων Μελών, οι τακτικές επιχορηγήσεις από τους ΟΤΑ, Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς, Ιδρύματα, Οργανισμούς κ.ά..

Β) Έκτακτες Εισφορές εκείνες που επιβάλλει στα τακτικά Μέλη με απόφασή του το Δ.Σ. και μέχρι του ποσού των εκατό ΕΥΡΩ (€ 100) ή η Γ. Σ. από εκατό ΕΥΡΩ (€ 100) και άνω, με αιτιολογημένη απόφασή των και μόνο για την αντιμετώπιση σοβαρών λειτουργικών προβλημάτων του Συλλόγου και των εγκαταστάσεών του ή έκτακτων αναγκών (σεισμών, θεομηνιών κ.ά.).

 Ο Σύλλογος λαμβάνει κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμες ενέργειες του Δ.Σ. με στόχο την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

 Ο Σύλλογος διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό σε αναγνωρισμένη λειτουργούσα Ελληνική Τράπεζα, με την επωνυμία που αναφέρεται στο άρθρο 1 του παρόντος. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ποσού χρημάτων που κατέχει ο Σύλλογος ή η διενέργεια οποιωνδήποτε άλλων τραπεζικών συναλλαγών για λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου Φυσικού ή Νομικού Προσώπου, Μέλους του Δ. Σ. ή της Εξ. Επ. ή Μέλος του Συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΩΡΗΤΕΣ – ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

Δωρητές ανακηρύσσονται όσοι προσφέρουν στο σύλλογο χρήματα ή αντικείμενα αξίας μέχρι ποσού 500,00 ευρώ.

Ευεργέτες δε όσοι από τους παραπάνω προσφέρουν ποσά μεγαλύτερα

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄(άρθρα 8-24) –ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΒΙΒΛΙΑ

ΑΡΘΡΟ 8: ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:

Ο Σύλλογος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο , την Εξελεγκτική Επιτροπή και τη Γενική Συνέλευση των μελών, ήτοι Οργανα του Συλλόγου είναι .η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και η Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΞ.ΕΠ.)

ΑΡΘΡΟ 9: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 Η Γ. Σ. είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου και διακρίνεται σε «Τακτική» και «Έκτακτη».

Στην συνεδρίαση της Γ.Σ. συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου και ψήφου μόνο τα ταμειακά τακτοποιημένα Τακτικά Μέλη του Συλλόγου και με δικαίωμα λόγου τα Επίτιμα Μέλη και τα μη ταμειακά τακτοποιημένα Τακτικά Μέλη του Συλλόγου. Τα Τακτικά Μέλη που καθυστερούν την καταβολή της Ετήσιας Εισφοράς τους πάνω από έξι μήνες μέχρι και την ημερομηνία που πραγματοποιείται η Γ.Σ., δεν μετέχουν με δικαίωμα ψήφου, έχουν όμως δικαίωμα λόγου.

9Α) ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 Η Τακτική Γ.Σ. συνεδριάζει κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους.

 Καθορίζει σε γενικές γραμμές το έργο του Συλλόγου και δίνει γενικές κατευθύνσεις στο Δ.Σ.

Ανατρέπει, τροποποιεί, καταργεί και απορρίπτει αποφάσεις του Δ.Σ. εφόσον αποφασίζει ότι αυτές δεν είναι προς το συμφέρον του Συλλόγου.

Έχει την εποπτεία όλων των θεμάτων που αφορούν το Σύλλογο.

Εγκρίνει εγγραφή μελών – κατοίκων άλλων συνοικιών της περιοχής της Μεγαλόχαρης.

Αποφασίζει για τη διαγραφή μελών, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

 Οι αποφάσεις της Γ. Σ. είναι απολύτως δεσμευτικές για το Δ.Σ., την Εξελεγκτική Επιτροπή, για τα Μέλη του καθώς επίσης των Οργάνων και των Τομέων Εργασίας που λειτουργούν με απόφαση του Δ.Σ. και στα πλαίσια του παρόντος καταστατικού.

 Ανακηρύττει τα Επίτιμα Μέλη σύμφωνα με το καταστατικό.

 Ελέγχει τον τρόπο διαχείρισης των εσόδων και εξόδων του Συλλόγου.

Εγκρίνει ή απορρίπτει Διοικητικούς και διαχειριστικούς απολογισμούς και ενέργειες των Οργάνων του Συλλόγου.

 Καταλογίζει τυχόν ευθύνες στους Εφόρους, υπεύθυνους των Τομέων Εργασίας, των πράξεων ή ενεργειών της Διοίκησης που επιφέρουν ανεπανόρθωτη και καταστροφική ζημιά στο Σύλλογο, για την σκόπιμη παραβίαση των διατάξεων της Νομοθεσίας «περί Συλλόγων», γεγονότα που επιφέρουν πειθαρχικά παραπτώματα και επισύρουν πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις, την αποβολή - καθαίρεση Μελών ή ακόμη και ολόκληρου του Δ. Σ. Στην περίπτωση αυτή προγραμματίζει την διαδικασία αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. και εκλέγει Εφορευτική Επιτροπή διενέργειας εκλογών, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

 Αναζητά λύσεις και αποφασίζει σε προτάσεις, ενστάσεις και παράπονα των Μελών του Συλλόγου, για τα οποία το Δ.Σ. αποφάσισε διαφορετικά ή αδιαφόρησε.

Απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε διοικητική και οικονομική ευθύνη, μετά από ομόφωνη θετική έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής κάθε διαχειριστικής χρήσης.

 Τροποποιεί ή συμπληρώνει το καταστατικό του Συλλόγου όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από τις περιστάσεις.

 

Εκλέγει κάθε τρία χρόνια το Δ.Σ. και την Εξ. Επ..

Αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

Αποφασίζει για την προμήθεια, αγορά, ή ενοικίαση κινητών ή ακινήτων ή άλλες ενέργειες που απαιτείται η καταβολή δαπάνης συνολικής αξίας άνω των τριών χιλιάδων Ευρώ (€ 3.000).

Αποφασίζει για την αποδοχή ή μη κληροδοσιών, δωρεών, κ.ά. κινητών και ακινήτων συνολικής αξίας άνω των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 50.000). Εφόσον έχει τεθεί υποχρεωτική προθεσμία εκ νόμου ή από τον δικαιοδόχο για την αποδοχή αυτών, πραγματοποιείται έκτακτη Γ.Σ. προκειμένου να λάβει σχετική απόφαση.

 Επιλύει δε κάθε αμφισβήτηση που προκύπτει κατά την εφαρμογή του καταστατικού.

 9Β) ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δύναται να συγκληθεί  ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή έγγραφη αιτιολογημένη αίτηση του 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών Μελών, στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς οι λόγοι σύγκλησής της. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένος αμέσως να συγκαλέσει έκτακτη Γ. Σ. με ανακοίνωση - πρόσκληση και εντός 15 ημερών από την επομένη της κατάθεσης του αιτήματος.

Τα Μέλη που υπογράφουν την αίτηση αυτή, είναι υποχρεωμένα να παρευρίσκονται στην Γενική Συνέλευση για να αναπτύξουν τα θέματα για τα οποία απαιτούν την σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

9Γ) ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

 Η Τακτική Γ. Σ. συνέρχεται μία φορά το χρόνο, κατά το πρώτο τρίμηνο, ύστερα από πρόσκληση και ανακοίνωση του Προέδρου του Δ.Σ. πριν από 15 τουλάχιστον μέρες από την ημερομηνία πραγματοποίησης της. Στην ανακοίνωση αυτή ορίζεται και η επαναληπτική Γ.

Σ. στην περίπτωση κατά την οποία δεν θα σχηματιστεί απαρτία, τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που θα συζητηθούν, η ημερομηνία και ο τόπος πραγματοποίησής της.

Η ανακοίνωση- πρόσκληση αποστέλλεται στα Μέλη ταχυδρομικώς ή με email, ή με

S.M.S., ή και τηλεφωνικώς, τοιχοκολλάται στην είσοδο των γραφείων του Συλλόγου.

 Η Γ.Σ. έχει απαρτία όταν είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά συν ένα ταμειακά τακτοποιημένα Μέλη.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση της Γ.Σ. ματαιώνεται και νέα συνεδρίαση συγκαλείται εντός 10 ημερών χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και χρόνο με τα ίδια θέματα, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία, εφόσον παρίστανται τουλάχιστον 20 τακτικά και ταμειακά τακτοποιημένα μέλη. Σε περίπτωση που είναι παρόντα λιγότερα από 20 μέλη, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες με τα παρόντα μέλη και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Στις Τακτικές και ‘Έκτακτες Γ. Σ. ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει την εκλογή Προεδρείου της Γ. Σ., δι' ανατάσεως των χειρών, που θα αποτελείται από τον Πρόεδρο και άλλα δύο (2) μέλη που θα διευθύνουν τις εργασίες και δύο (2) Γραμματείς, για την τήρηση των Πρακτικών, τα οποία στο τέλος τα συνυπογράφουν. Μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να εκλεγούν στο Προεδρείο.

 Οι Γ.Σ. που πραγματοποιούνται για την ανάδειξη Μελών του Δ.Σ. και της Εξ. Επ. ή στην περίπτωση μομφής κατά του Δ.Σ., εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή από τα παρόντα Μέλη της Γ.Σ. η οποία και τηρεί την διαδικασία σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα μέλος.

Η Γ.Σ. που συνέρχεται με θέμα την τροποποίηση του καταστατικού, μομφή κατά του Δ.Σ. ή της Εξ. Επ., διάλυση του Συλλόγου, βρίσκεται σε απαρτία και κατά την επαναληπτική συγκέντρωση, αν παρίσταται το ½  συν ένα των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών.

 Ένσταση σε ψηφοφορία στις Γ.Σ., υποβάλλεται αμέσως στον Πρόεδρο της Γ.Σ., ο οποίος θέτει το θέμα σε ψηφοφορία και πριν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που έγινε. Αν γίνει δεκτή η ένσταση, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Αν όχι, επικυρώνεται το αποτέλεσμά της.

 Ο Γραμματέας της Γ.Σ ελέγχει με βάση τον ενημερωμένο πίνακα-κατάλογο που του δίνει ο Ταμίας του Συλλόγου, τα ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά Μέλη, που συμμετέχουν στις Γ.Σ.

Κατά τη Γ.Σ., από τον Γραμματέα ή άλλο μέλος του Δ.Σ., τηρείται κατάσταση παρουσίας των μελών που προσέρχονται, στην οποία υπογράφουν οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους, με επιστολή του μέλους που δεν μπορεί να προσέλθει και που κατατίθεται στο Προεδρείο.

Στη Γ.Σ., αν διαπιστωθεί απαρτία κατά την έναρξή της, θεωρείται ότι αυτή υπάρχει μέχρι το τέλος των εργασιών της

Με μυστική ψηφοφορία λαμβάνονται οι αποφάσεις που αφορούν: α) Την εκλογή των Μελών του Δ.Σ, β)την εκλογή Μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, γ) θεμάτων που αφορούν την προσωπική τους κατάσταση ως πολιτών, δ)την επιβολή κυρώσεων κατά Μελών του Συλλόγου και του Δ.Σ. ή της Εξ. Επ., ε) Μομφή και θέματα εμπιστοσύνης κατά Μελών ή ολόκληρου του Δ.Σ. ή της Εξ. Επ.. Με ονομαστική ψηφοφορία λαμβάνονται οι αποφάσεις που αφορούν α) την τροποποίηση του καταστατικού και β) τη διάλυση του Συλλόγου. Για κάθε άλλο θέμα η ψηφοφορία γίνεται δια ανατάσεως της χειρός και ποτέ δια βοής εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η Γ.Σ..

 Απόφαση για θέμα που δεν έχει αναγραφεί στην Ημερήσια Διάταξη της πρόσκλησης, είναι άκυρη, εκτός εάν αυτό περιληφθεί με απόφαση της Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του ενδιαφερομένου.

Στις Γενικές Συνελεύσεις δύνανται να εκπροσωπηθούν,  να συμμετέχουν και ψηφίσουν δια αντιπροσώπου τα μέλη δυνάμει εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους  από δημόσια  αρχή

 

ΑΡΘΡΟ 10 :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές Δ.Σ., το οποίο εκλέγεται από τη Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία κάθε τρία χρόνια και αποτελείται από τα παρακάτω Μέλη: τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο Περιουσίας, Πρόνοιας, Αναπτυξιακών Έργων και Περιβάλλοντος , τον Έφορο Επιμόρφωσης και Εκδηλώσεων και τον Έφορο Εθνικών - Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Χορηγιών.

 Οι παραπάνω ιδιότητες των μελών του Δ. Σ. δεν συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

 Όλοι οι επιλαχόντες υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες που εξελέγησαν νομίμως  θεωρούνται αναπληρωματικά Μέλη του Δ.Σ., τα οποία αναπληρώνουν σύμφωνα με τη σειρά που εξελέχθησαν, παραιτηθέν ή μη ικανό να ασκήσει τα καθήκοντά του Μέλος του Δ. Σ. ή σε περίπτωση κατά την οποία αυτό εκπέσει της θέσης του ή απεβίωσε κατά τη διάρκεια της θητείας του και μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ..

Το Δ.Σ. εντός επτά (7) ημερών από την εκλογή του, συγκαλείται με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε και καταρτίζεται σε σώμα.

 Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον συμμετέχουν σε αυτή την Συνεδρίαση και τα επτά μέλη του, διαφορετικά συγκαλείται προς τον σκοπό αυτό, μέσα σε οχτώ (8) ημέρες από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση, την αντίστοιχη ημέρα και ώρα, υπό την προϋπόθεση ότι θα σταλεί σχετική πρόσκληση μόνο σε εκείνους που απούσιασαν και στην οποία θα αναγράφεται σα μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης η συγκρότηση σε σώμα.

Παρόντων και των επτά εκλεγμένων υποψηφίων, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία το Προεδρείο που το αποτελούν οι: Πρόεδρος -Αντιπρόεδρος -Γεν. Γραμματέας - Ταμίας και τους τρεις Εφόρους και αναλαμβάνει αυθημερόν τα καθήκοντά του, για τα επόμενα τρία χρόνια.

 Η ιδιότητα του Μέλους του Δ. Σ. είναι άμισθο αξίωμα, αποκλειόμενης της παροχής οποιασδήποτε μορφής αποζημίωσης κατά την απασχόλησή του στο Σύλλογο.

Τηρείται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής των πάσης φύσης βιβλίων, περιουσιακών στοιχείων και του Ταμείου, από το απερχόμενο Δ.Σ. στο νεοσύστατο ΔΣ, το οποίο καταχωρείται στο Βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. και υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία του απερχομένου και του νεοεκλεγέντος Δ.Σ.. Παραδίδεται το ταμείο του Συλλόγου (καταθέσεις και μετρητά) και όλα τα συνοδευτικά στοιχεία αυτών από τον απερχόμενο Ταμία στον νέο Ταμία και υπογράφουν στο βιβλίο εσόδων -εξόδων που τηρείται, με σχετική αναφορά σε αυτό.

 Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το μήνα και έκτακτη όταν το προσκαλέσει ο Πρόεδρος, ή αν το ζητήσουν τουλάχιστο τρία από τα μέλη του Δ.Σ. με έγγραφό τους, στο οποίο και πρέπει να αναφέρουν τους λόγους.

 Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλέσει και ο Αντιπρόεδρος, όταν κωλύεται ή απουσιάζει ο Πρόεδρος. Η πρόσκληση γίνεται με όλα τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, με έγγραφα μηνύματα (email, SMS), ταχυδρομείο, τηλεφωνικά, κ.λ.π., τρεις ημέρες πριν την σύγκλιση και σε αυτήν ορίζονται η ημερομηνία, η ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστο μέλη μεταξύ των οποίων υποχρεωτικά ο Πρόεδρος ή ελλείψει αυτού ο Αντιπρόεδρος.

 Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου αν προεδρεύει, απόντος του Προέδρου.

 Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα για τέσσερις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και εκπίπτει από το τιμητικό αξίωμά του. Θέτει ο ίδιος τον εαυτό του εκτός Δ.Σ. χωρίς άλλη διατύπωση και αντικαθίσταται αμέσως από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος με απόφαση του Δ.Σ., η οποία αποστέλλεται με συστημένη επιστολή.

 Όλα τα παρόντα μέλη στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. οφείλουν να υπογράφουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων έστω και αν διαφωνούν, αφού καταχωρηθεί σε αυτά η γνώμη τους.

 Άρνηση υπογραφής των πρακτικών, από οποιαδήποτε Μέλος του Δ.Σ., που ήταν παρόν στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, θεωρείται σοβαρή παράβαση του καταστατικού, έλλειψη σεβασμού απέναντι στα Μέλη του Συλλόγου και του Δ.Σ., στις δημοκρατικές αξίες του. Σε αυτήν την περίπτωση το Δ.Σ. με συστημένη επιστολή καλείτο Μέλος αυτό του Δ.Σ. σε απολογία εντός 10 ημερών. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού και εφόσον δεν προσέλθει για να υπογράψει το πρακτικό, θέτει ο ίδιος τον εαυτόν του εκτός Δ.Σ. χωρίς άλλη διατύπωση και αντικαθίσταται αμέσως από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος με απόφαση του Δ.Σ. αναλαμβάνοντας την θέση του αποχωρήσαντος σε όλες τις αρμοδιότητες και καθήκοντα.

ΑΡΘΡΟ 11 : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Δ.Σ.

 Το Δ.Σ. διοικεί δημοκρατικά, υπεύθυνα, συλλογικά, αντικειμενικά και με πνεύμα ενωτικό, τις υποθέσεις του Συλλόγου και εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ.

 Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

Βρίσκεται σε στενή και συνεχή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς για τη λύση των προβλημάτων της περιοχής.

 Μπορεί να συγκροτεί επιτροπές εργασίας από τα μέλη του Συλλόγου και από ειδικούς και να αναθέτει τη σύνταξη μελετών σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Συνοικίες και γενικότερα για τους σκοπούς του Συλλόγου.

 Ενδιαφέρεται και μεριμνά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι της Περιοχής και για αυτό το σκοπό δύναται να συγκροτεί Συμβούλιο Νεολαίας, στο οποίο θα αναθέτει την επεξεργασία των προβλημάτων, προβληματισμών και ανησυχιών των, όπως θέματα σπουδών, εργασιακών, επιμόρφωσης, ψυχαγωγίας, οργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων, μορφωτικών εκδηλώσεων, εκδρομών κ.λπ..

 Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παρότρυνση των νέων για δημιουργική εργασία και επιμόρφωση, τον εθελοντισμό, την ανάπτυξη ευγενούς άμιλλας, μεταξύ τους, την αρτιότερη επιστημονική τους κατάρτιση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και σταδιοδρομία και την προφύλαξή τους από επιβλαβείς και φθοροποιές συνήθειες.

 Παραχωρεί στο Συμβούλιο Νεολαίας για χρήση, τις κτιριακές εγκαταστάσεις που διαθέτει ο Σύλλογος για τις συνεδριάσεις και τις εκδηλώσεις τους και εποπτεύει όλες τις εκδηλώσεις και ενέργειές τους οι οποίες πρέπει να είναι πάντοτε σύμφωνες με το πνεύμα και τους σκοπούς του συλλόγου και του παρόντος καταστατικού και να έχουν την έγκριση του Δ.Σ.. Οποιαδήποτε ενέργεια ή εκδήλωση ή πράξη του ΣΥΜ.ΝΕ. που δεν έχει την έγκριση του Δ.Σ. θεωρείται άκυρη.

 Το Δ.Σ. φέρει ακέραια την ευθύνη υλοποίησης των σκοπών του Συλλόγου, με κάθε θεμιτό και νόμιμο μέσο.

 Είναι αρμόδιο για την προπαρασκευή των εργασιών και τις εισηγήσεις των θεμάτων στις Γ. Σ.

Προωθεί και συντονίζει τις εργασίες των διαφόρων επιτροπών του Συλλόγου.

 Διαχειρίζεται με σύνεση, προσοχή και υπευθυνότητα τα οικονομικά του Συλλόγου.

 Συντάσσει τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό, τον προϋπολογισμό και ισολογισμό.

Επιβάλλει ποινές αν και όταν  το καταστατικό ορίζει.

 Προγραμματίζει και υλοποιεί ό,τι είναι αναγκαίο για τη λειτουργία του Συλλόγου και την επίτευξη των σκοπών του.

 Αναζητά λύσεις και αποφασίζει σχετικά και σύμφωνα με τις δυνατότητές του για αιτήματα, προτάσεις, ενστάσεις και παράπονα των Μελών του.

 Τα Μέλη του Δ.Σ. των οποίων η θητεία έληξε, είναι επανεκλέξιμα και παραμένουν στη θέση τους μέχρι την επανεκλογή τους ή την εκλογή νέων μελών.

Το Δ.Σ. δύναται να αναθέτει σε τρίτους την επ' αμοιβή πραγματοποίηση μελετών, ερευνών, έργων, εργασιών, για σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό.

 Μεριμνά για την κατάλληλη υπαλληλική στελέχωση του Συλλόγου και των θεμάτων προσωπικού, εφόσον οι ανάγκες και οι δραστηριότητες του Συλλόγου το απαιτούν, μετά από απόφαση της Γ.Σ. τηρουμένων αντικειμενικών και αξιοκρατικών διαδικασιών.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα του Συλλόγου ή όπου αυτό κρίνει αναγκαίο. Όλες οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές στα Μέλη του Συλλόγου, τα οποία δικαιούνται να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους αλλά και σε όσους ακόμη ενδιαφέρονται, χωρίς οι τελευταίοι να έχουν δικαίωμα λόγου.

Τα μέλη του Δ.Σ. και όλων των επιτροπών που προβλέπονται από το καταστατικό είναι άμισθα. Τα έξοδα όμως που δημιουργούνται κατά τη διεκπεραίωση των υπηρεσιών τους βαρύνουν το Σύλλογο και μετά από έγκριση του Δ.Σ..

 Το Δ.Σ. αποφασίζει με αιτιολογημένη απόφασή του για την αποδοχή ή μη κληροδοσιών, δωρεών, κ.λπ. κινητών και ακινήτων συνολικής αξίας κάτω των πενήντα χιλιάδων Ευρώ

(€ 50.000).

Το Δ.Σ. αποφασίζει για κάθε θέμα το οποίο δεν προβλέπεται στο καταστατικό και για το οποίο δεν απαιτείται απόφαση της Γ. Σ..

ΑΡΘΡΟ 12: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.

 Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ..

 Εισηγείται τα θέματα στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γ. Σ. και στις περιπτώσεις διαφωνίας, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία.

 Εκπροσωπείτο Σύλλογο σε κάθε διοικητική, δικαστική ή άλλη Αρχή και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Υπογράφει όλα τα έγγραφα, τα δελτία τύπου, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων και τις τυχόν ταυτότητες που θα εκδίδει ο Σύλλογος για τα τακτικά και επίτιμα μέλη του Συλλόγου.

 Έχει την ευθύνη για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ., την τήρηση του παρόντος καταστατικού από τα Μέλη του Συλλόγου και του Δ.Σ., καθώς επίσης τον συντονισμό της εύρυθμης λειτουργίας όλων των οργάνων και των επιτροπών του Συλλόγου.

Δύναται να παραχωρεί αποκλειστικές αρμοδιότητές του σε Μέλη του Δ.Σ. για τις ενέργειες και παραλείψεις των οποίων ευθύνεται.

 Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος προτίθεται να απουσιάσει από τα καθήκοντά του για περισσότερο από δέκα πέντε (15) συνεχείς εργάσιμες ημέρες, ενημερώνει εγγράφως το Δ.Σ.. Τα καθήκοντά του αναλαμβάνει πλήρως ο Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 13 : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.

Συνεπικουρεί τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του και σε ότι του ανατεθεί από τον Πρόεδρο.

 Έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του Συμβουλίου Νεολαίας, των εκδηλώσεων που πραγματοποιεί και γενικά τις δραστηριότητες που αναπτύσσει, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων και των σκοπών του Συλλόγου αλλά και όσων προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και τον κανονισμό λειτουργίας του.

 Έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του αθλητικού πολύκεντρου και των αθλητικών τμημάτων που αναπτύσσει, δημιουργεί και λειτουργεί ο Σύλλογος.

 Προεδρεύει επιτροπής που αποκαλείται «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ», τα μέλη της οποίας προτείνονται από τον ίδιο και ασχολείται αποκλειστικά με θέματα της αρμοδιότητάς του.

 Σε περίπτωση που ο Αντιπρόεδρος προτίθεται να απουσιάσει από τα καθήκοντά του για περισσότερο από δέκα πέντε (15) συνεχείς εργάσιμες ημέρες, ενημερώνει εγγράφως το Δ.Σ.. Τα καθήκοντά του αναλαμβάνει πλήρως το μέλος του Δ.Σ. που αυτό θα ορίσει με σχετική απόφαση του.

Δικαιούται να προσλαμβάνει με δική του ευθύνη ως βοηθούς Μέλη του Συλλόγου για τις ενέργειες και παραλείψεις των οποίων ευθύνεται ατομικά έναντι του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 14 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δ.Σ.

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τα γραφεία του Συλλόγου και τα ιδιόκτητα κτίρια αυτού και φροντίζει για την εσωτερική τους οργάνωση και λειτουργία.

 Συντάσσει και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Δ.Σ. και τηρεί το βιβλίο αλληλογραφίας.

Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των αποφάσεων του Δ.Σ. και της αλληλογραφίας του Δ.Σ.

 Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα.

 Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και συγκεντρώνει όλες τις υπογραφές των παρόντων Μελών του Δ.Σ. μετά από κάθε συνεδρίαση. Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιο Μέλος του Δ.Σ. αρνηθεί να υπογράψει πρακτικό συνεδρίασης, ενώ ήταν παρόν στην συνεδρίαση αυτή, ενημερώνει αμέσως τον Πρόεδρο του Δ.Σ..

 Με συνεννόηση με τον Πρόεδρο, ενημερώνει με πρόσκληση τα Μέλη του Δ.Σ. για την σύγκλιση του Δ.Σ. την ημερομηνία, την ώρα και τα θέματα που θα συζητηθούν και την πρόσκληση αυτή την τοποθετεί στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων του Συλλόγου.

 Φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του Συλλόγου.

 Συντάσσει τις εκθέσεις πεπραγμένων του Δ. Σ..

 Ενημερώνει και βελτιώνει συνεχώς την μηχανοργάνωση του Συλλόγου

 Εκδίδει τις τυχόν ταυτότητες των Τακτικών Μελών, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα, σε συνεργασία με τον Ταμία και τον Πρόεδρο.

Δικαιούται να προσλαμβάνει με δική του ευθύνη ως βοηθούς Μέλη του Συλλόγου για τις ενέργειες και παραλείψεις των οποίων ευθύνεται ατομικά έναντι του Συλλόγου.

 Σε περίπτωση που ο Γραμματέας προτίθεται να απουσιάσει από τα καθήκοντά του για περισσότερο από δέκα πέντε (15) συνεχείς εργάσιμες ημέρες, ενημερώνει εγγράφως το Δ.Σ.. Τα καθήκοντά του αναλαμβάνει πλήρως το μέλος του Δ.Σ. που αυτό θα ορίσει με σχετική απόφαση του.

ΑΡΘΡΟ 15: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ Δ.Σ.

Ο Ταμίας του Δ.Σ. διαχειρίζεται υπεύθυνα και αποκλειστικά τα οικονομικά του Συλλόγου σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ. Σ..

Εκτελεί όλες τις εισπράξεις και πληρωμές, με βάση τα εντάλματα που φέρουν τη σφραγίδα του Συλλόγου και τις υπογραφές του Προέδρου και την δική του.

Τηρεί με επιμέλεια τα θεωρημένα από την αρμόδια Ελεγκτική Δημόσια Υπηρεσία που προβλέπεται από την νομοθεσία περί Συλλόγων, τα Βιβλία Εισπράξεων και πληρωμών, τα γραμμάτια και μπλοκ είσπραξης και πληρωμών, τα οποία και πρέπει να έχουν αριθμητική συνέχεια των προηγουμένων και φυλάσσει τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία σε ασφαλή και ξεχωριστό χώρο.

 Συντάσσει κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό- προϋπολογισμό-ισολογισμό του Συλλόγου και τον υποβάλλει έγκαιρα στον Πρόεδρο του Δ.Σ., στην Γ.Σ., στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στην αρμόδια Ελεγκτική Δημόσια Υπηρεσία που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία περί Συλλόγων και Σωματείων.

 Εξοφλεί εμπρόθεσμα κάθε οικονομική υποχρέωση του Συλλόγου σε Δημόσιους Φορείς, Ασφαλιστικά Ταμεία, Οργανισμούς, Ιδιώτες και ότι άλλο απαιτεί η Νομοθεσία περί Συλλόγων, ενημερώνοντας σχετικά το Δ.Σ. πριν από κάθε εκταμίευση χρημάτων ή πληρωμή δαπανών του, ώστε έγκαιρα να αποφασίζει για κάθε δαπάνη.

 Ενημερώνει τακτικά το Δ.Σ. για την ταμειακή κατάσταση του Συλλόγου, καθώς επίσης και οποιοδήποτε τακτικό και ταμειακά τακτοποιημένο Μέλος του Συλλόγου το ζητήσει, με έγγραφο αίτημά του.

 Για τις αναλήψεις χρημάτων από τον μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στο όνομα του Συλλόγου, απαιτείται απόφαση του Δ.Σ., επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας, υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ., φέρον την σφραγίδα του Συλλόγου, καταθέτει στην Τράπεζα. Η απόφαση του Δ.Σ. περιέχει την αιτιολογία εκταμίευσης καθώς και ειδική εξουσιοδότηση αυτού προς τον Ταμία να πραγματοποιήσει την συναλλαγή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις προσωρινής αδυναμίας του ταμία το Δ.Σ. δύναται με απόφασή του να εξουσιοδοτήσει ειδικά άλλο Μέλος του προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκταμίευση.

 Εκτελεί κάθε απόφαση του Δ.Σ. που έχει σχέση με οικονομικά θέματα.

 Ο Ταμίας απαγορεύεται να έχει στην κατοχή του ποσό χρημάτων μεγαλύτερο των τριακοσίων Ευρώ (€ 300) το οποίο ανήκει στο Σύλλογο, εκτός αν το εγκρίνει το Δ.Σ.. Το πλεονάζον ποσό κατατίθεται στην τράπεζα όπου τηρείται ο τραπεζικός λογαριασμός του Συλλόγου.

 Για την είσπραξη κάθε μορφής εσόδου ο Ταμίας εκδίδει υπογεγραμμένη από τον ίδιο, σχετική απόδειξη είσπραξης η οποία φέρει την σφραγίδα του Συλλόγου.

 Φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη των οφειλών προς το Σύλλογο και για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων του Συλλόγου. Στην περίπτωση δε, που εξ αμελείας του κληθεί ο Σύλλογος να πληρώσει πρόστιμο λόγω μη εμπρόθεσμης εξόφλησης οικονομικής υποχρέωσης του Συλλόγου ή για οποιοδήποτε άλλη αιτία, τότε η δαπάνη αυτή καταλογίζεται στον ίδιο, εκτός εάν το Δ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά.

 Ο Ταμίας φροντίζει για την καταχώριση των ετήσιων εισφορών των Μελών, στο Μητρώο Τακτικών Μελών, σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα.

 Ο Ταμίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόλογος ενώπιον του Συλλόγου για κάθε διαχειριστική ανωμαλία της αρμοδιότητάς του και για κάθε απώλεια χρημάτων του Συλλόγου.

 Σε περίπτωση που ο Ταμίας προτίθεται να απουσιάσει από τα καθήκοντά του για περισσότερο από δέκα πέντε (15) συνεχείς εργάσιμες ημέρες, ενημερώνει εγγράφως το Δ.Σ.. Τα καθήκοντά του αναλαμβάνει πλήρως ο Έφορος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Χορηγιών που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί. Στην περίπτωση αυτή γίνεται απλή παράδοση και παραλαβή του ταμείου και συνυπογράφουν ο Ταμίας και ο Έφορος στο βιβλίο εσόδων - εξόδων του ταμείου με σχετική σημείωση.

 Ο Ταμίας υποχρεούται να εισπράττει από τα Τακτικά Μέλη τις ετήσιες εισφορές, κάθε οφειλή που παρουσιάζεται, καθώς επίσης τα τυχόν έσοδα από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου, εφόσον αυτές, με απόφαση του Δ.Σ. έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα, από επιχορηγήσεις κ.λπ. δωρεές εκδίδοντας σφραγισμένες, χρονολογημένες αριθμημένες και θεωρημένες με την σφραγίδα αποδείξεις είσπραξης του Συλλόγου.

Συνεργάζεται στο οικονομικό μέρος με τα άλλα Μέλη του Δ.Σ. που έχουν αναλάβει μετά από σχετική αιτιολογημένη έγγραφη απόφαση του Δ.Σ. να διεκπεραιώνουν διάφορες οικονομικές υποχρεώσεις.

 Με προσωπική ευθύνη του μπορεί να προσλάβει βοηθούς Τακτικά Μέλη του Σωματείου για τις παραλείψεις και πράξεις των οποίων αποκλειστικά ευθύνεται.

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 Ο Έφορος Περιουσίας, Αναπτυξιακών Έργων και Περιβάλλοντος είναι υπεύθυνος για την τήρηση του Βιβλίου Περιουσιακών Στοιχείων του Συλλόγου, για τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου, τη φύλαξη και την συντήρηση πάσης φύσης επίπλων, υλικών, κτιρίων, του μηχανολογικού - ηλεκτρικού - υδραυλικού, οικιακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των παραδοσιακών στολών, καθώς και την λεπτομερή απογραφή τους. Σε περίπτωση που ο Έφορος προτίθεται να απουσιάσει από τα καθήκοντά του για περισσότερο από δέκα πέντε (15) συνεχείς εργάσιμες ημέρες, ενημερώνει εγγράφως το Δ.Σ.. Τα καθήκοντά του αναλαμβάνει πλήρως το μέλος του Δ.Σ. που αυτό θα ορίσει με σχετική απόφαση του.

Στην περίπτωση που απολεσθεί ή καταστραφεί περιουσιακό στοιχείο του Συλλόγου από αμέλειά του, υποχρεώνεται να ενημερώσει αμέσως το Δ.Σ. και να το αντικαταστήσει με έξοδά του ή όπως αποφασίσει το Δ.Σ., αναγράφοντας την απώλεια στο Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων.

 Ευθύνεται για κάθε κινητό περιουσιακό στοιχείο που ανήκει στο Σύλλογο το οποίο λόγω φθοράς είναι ασύμφορη πλέον η χρήση ή επισκευή του, ενημερώνει το Δ. Σ. το οποίο και αποφασίζει σχετικά. Εφόσον αποφασισθεί η καταστροφή του, συντάσσεται πρωτόκολλο καταστροφής, με λεπτομερή καταγραφή του υλικού που καταστρέφεται και που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Έφορο Περιουσιακών Στοιχείων και φυλάσσεται στο αρχείο εγγράφων του Συλλόγου και ταυτόχρονα γίνεται διαγραφή από το βιβλίο Περιουσίας.

 Παρακολουθεί και ευθύνεται για τη χρήση, την συντήρηση και την σωστή λειτουργία κάθε κτιριακού - μηχανολογικού -ηλεκτρολογικού -ηλεκτρονικού - υδραυλικού - κινητού και ακίνητου υλικού του Συλλόγου και ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ. για κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται.

 Τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου, δεν πωλούνται, δεν δωρίζονται, δεν ενοικιάζονται, δεν μεταβιβάζονται και δεν παραχωρούνται για χρήση σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ή άλλο Φορέα ή επιχείρηση ή Σύλλογο ή Ομάδα ατόμων και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο, για τους σκοπούς που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος καταστατικού.

 Έχει την ευθύνη διαχείρισης της τράπεζας αίματος του Συλλόγου καθώς επίσης των θεμάτων Πρόνοιας και Αλληλοβοήθειας.

 Είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της πράξης εφαρμογής των συνοικιών,  την βελτίωση της συγκοινωνίας, τις πεζοδρομήσεις, τα μονοπάτια, την σύνταξη, προγραμματισμό και παρακολούθηση της υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος τεχνικών έργων, που κατατίθεται στην Δημοτική ή άλλη Αρχή και αφορά έργα ανάπλασης των περιοχών των Κάτω Συνοικιών Μεγαλόχαρης. Σε περίπτωση που ο Έφορος προτίθεται να απουσιάσει από τα καθήκοντά του για περισσότερο από δέκα πέντε (15) συνεχείς εργάσιμες ημέρες, ενημερώνει εγγράφως το Δ.Σ.. Τα καθήκοντά του αναλαμβάνει πλήρως το μέλος του Δ.Σ. που αυτό θα ορίσει με σχετική απόφαση του.

 Είναι υπεύθυνος για όλα τα θέματα που αφορούν γενικά έργα υποδομής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων της συνοικιών, την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και οικολογία, την οργάνωση δενδροφυτεύσεων των κοινόχρηστων χώρων, μονοπατιών και δρόμων, την εξεύρεση λύσεων για την βελτίωση των περιβαλλοντικών και άλλων σχετικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η περιοχή των Κάτω Συνοικιών, για όλα τα θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.

Προεδρεύει Επιτροπής που αποκαλείται «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», τα Μέλη της οποίας προτείνονται από τον ίδιο και ασχολείται αποκλειστικά με θέματα της αρμοδιότητάς του.

Συμμετέχει ως εκπρόσωπος του Συλλόγου μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. σε άλλα συμβούλια ή επιτροπές ή συνεργασίες με άλλους συλλόγους, σωματεία, φορείς και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε θέματα της αρμοδιότητός του.

 Με προσωπική ευθύνη μπορεί να προσλάβει βοηθούς, Μέλη του Συλλόγου, για τις παραλείψεις και τις πράξεις των οποίων αποκλειστικά ευθύνεται.

ΑΡΘΡΟ 17:ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 Έφορος Επιμόρφωσης και Κατάρτισης είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία των επιμορφωτικών τμημάτων και των παραδοσιακών εργαστηρίων που λαμβάνουν δράση εντός των κτηριακών εγκαταστάσεων του Συλλόγου σύμφωνα προς του σκοπούς του παρόντος Καταστατικού. Σε περίπτωση που ο Έφορος προτίθεται να απουσιάσει από τα καθήκοντά του για περισσότερο από δέκα πέντε (15) συνεχείς εργάσιμες ημέρες, ενημερώνει εγγράφως το Δ.Σ.. Τα καθήκοντά του αναλαμβάνει πλήρως το μέλος του Δ.Σ. που αυτό θα ορίσει με σχετική απόφαση του.

 Για την στελέχωση των επιμορφωτικών τμημάτων και των παραδοσιακών εργαστηρίων με επαγγελματίες επιμορφωτές, σε συνεργασία με Κρατικούς Φορείς-την Τοπική Αυτοδιοίκηση - Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς και Φορείς ή με εσωτερικές διαδικασίες.

Για την δημοσίευση στα Μ.Μ.Ε. ή σε ιστοσελίδα, ανακοινώσεων για την ενημέρωση των Μελών του Συλλόγου, των κατοίκων των Κάτω Συνοικιών και του Δήμου, αφισοκόλληση- τοιχοκόλληση ανακοινώσεων και αφισών, σχετικά με την λειτουργία των τμημάτων και εργαστηρίων στους δρόμους των Συνοικιών και όπου αλλού κρίνεται αναγκαίο, ανακοινώσεις από μεγαφώνου κ.λ.π. και την παροχή πληροφοριών σχετικά με την λειτουργία των επιμορφωτικών τμημάτων.

 Για τις εγγραφές των συμμετεχόντων σε αυτά, κατάταξή των σε τμήματα και εργαστήρια, σε ηλικίες, σε επίπεδα μόρφωσης, προγραμματισμό των ωρών λειτουργίας των τμημάτων κ.λ.π. διαδικαστικών θεμάτων και δυσλειτουργιών.

 Παρακολουθεί και ελέγχει ανελλιπώς την σωστή και υπεύθυνη λειτουργία των επιμορφωτικών τμημάτων, της δανειστικής βιβλιοθήκης και των παραδοσιακών εργαστηρίων και ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα το Δ.Σ., για τυχόν προβλήματα και την εξεύρεση λύσεων.

Τηρεί το Βιβλίο εγγραφής των συμμετεχόντων στα επιμορφωτικά τμήματα, στα παραδοσιακά εργαστήρια και της δανειστικής βιβλιοθήκης και ενημερώνει τις καρτέλες και το μηχανογραφικό σύστημα του Συλλόγου.

 Έχει την ευθύνη είσπραξης τυχόν εισφορών από τους συμμετέχοντες στα επιμορφωτικά τμήματα και στα παραδοσιακά εργαστήρια, σε συνεργασία με τον Ταμία του Συλλόγου.

 Προεδρεύει Επιτροπής που αποκαλείται «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ», τα Μέλη της οποίας προτείνονται από τον ίδιο και ασχολείται αποκλειστικά με θέματα της αρμοδιότητάς του.

 Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και υλοποίηση, κάθε μορφής εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται με απόφαση του Δ.Σ., είτε από τον ίδιο τον Σύλλογο είτε με την συνεργασία άλλων Φορέων, με σχετική απόφαση του.

 Είναι υπεύθυνος για την προβολή των εκδηλώσεων, δημοσιεύσεων, εκτύπωση προγραμμάτων, προσκλήσεων, αφισών στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Συλλόγου, όπου απαιτείται.

 Είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία, οργάνωση, προβολή και πραγματοποίηση των θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς επίσης και όλων των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους σκοπούς του παρόντος καταστατικού, μετά από έγκριση του Δ.Σ..

 Εισηγείται στο Δ.Σ. σε συνεργασία με τον Έφορο Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Χορηγιών το κόστος των δαπανών, τους χορηγούς κάθε στοιχείο περί των εκδηλώσεων που πραγματοποιεί ο Σύλλογος.

 Συνεργάζεται με τον Ταμία για τις δαπάνες κάθε εκδήλωσης και αποδίδει γραπτό αναλυτικό οικονομικό απολογισμό μετά την πραγματοποίηση κάθε εκδήλωσης, ενημερώνεται σχετικά και το Δ.Σ..

 Προεδρεύει Επιτροπής που αποκαλείται «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ», τα Μέλη της οποίας προτείνονται από τον ίδιο και στελεχώνεται από προσωπικότητες του πνεύματος, των γραμμάτων και όλων των μορφών τέχνης και καλλιτεχνικών τάσεων και ρευμάτων.

 Συμμετέχει ως εκπρόσωπος του Σωματείου μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. σε άλλα συμβούλια ή επιτροπές ή συνεργασίες με άλλους συλλόγους, σωματεία, φορείς και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε θέματα της αρμοδιότητός του.

 Με προσωπική ευθύνη μπορεί να προσλάβει βοηθούς, Μέλη του Σωματείου, για τις παραλείψεις και τις πράξεις των οποίων αποκλειστικά ευθύνεται.

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΦΟΡΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΧΟΡΗΓΙΩΝ

 Ο Έφορος Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων - Χορηγιών είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση πόρων από Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, με στόχο την επίτευξη των σκοπών και στόχων του Συλλόγου, σε όλους τους τομείς και δράσεις.

 Σε περίπτωση που ο Έφορος προτίθεται να απουσιάσει από τα καθήκοντά του για περισσότερο από δέκα πέντε (15) συνεχείς εργάσιμες ημέρες, ενημερώνει εγγράφως το Δ.Σ.. Τα καθήκοντά του αναλαμβάνει πλήρως το μέλος του Δ.Σ. που αυτό θα ορίσει με σχετική απόφαση του.

Είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση χορηγιών, πόρων και τακτικών ή έκτακτων επιχορηγήσεων από Φορείς του Δημοσίου, Οργανισμών, των Ο.Τ.Α. ή επιχειρήσεων του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Την προγραμματική σύγκλιση και συνεργασία με Φορείς του Δημοσίου, των ΟΤΑ, Αναπτυξιακών Οργανισμών και Φορέων, Ιδιωτών και Ομοειδών Φορέων, Συλλόγων, Σωματείων της Ημεδαπής και Αλλοδαπής, σύμφωνα με τους στόχους και τους σκοπούς του Συλλόγου. Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων στων οποίων την υλοποίηση συμμετέχει ο Σύλλογος.

Αντικαθιστά τον Ταμία με τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 Δ.

Προεδρεύει Επιτροπής που αποκαλείται «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΩΝ -ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΩΝ», τα Μέλη της οποίας προτείνονται από τον ίδιο και ασχολείται αποκλειστικά με θέματα της αρμοδιότητάς του.

 Συμμετέχει ως εκπρόσωπος του Συλλόγου μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. σε άλλα συμβούλια ή επιτροπές ή συνεργασίες με άλλους συλλόγους, σωματεία, φορείς και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε θέματα της αρμοδιότητός του.

Με προσωπική ευθύνη μπορεί να προσλάβει βοηθούς, Μέλη ή όχι του Συλλόγου, για τις παραλείψεις και τις πράξεις των οποίων αποκλειστικά ευθύνεται.

 

ΑΡΘΡΟ 19:  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ. και Εξ. Επ. πραγματοποιούνται κάθε τρία χρόνια και κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της Γ.Σ., ανοίγει κατάλογος υποψηφίων Μελών για την εκλογή νέου Δ. Σ. και Εξ. Επ. και κλείνει δύο μέρες πριν, με ευθύνη του απερχόμενου Δ.Σ..

 Όσοι έχουν δικαίωμα για υποψηφιότητα σύμφωνα με το άρθρο 5 Β παρ. 6 του παρόντος καταστατικού, υποβάλλουν στο Δ.Σ. έντυπη αίτηση υποψηφιότητας για την εκλογή τους ως Μέλη του Δ.Σ. ή της Εξ. Επ., την οποία παραλαμβάνουν από τα γραφεία του Συλλόγου, αφού πρώτα ελεγχθεί από τον Ταμία η εγγραφή στο Μητρώο Μελών και η ταμειακή τακτοποίησή τους. Το Δ.Σ. βεβαιώνει ότι τα μέλη του Συλλόγου που έχουν θέσει υποψηφιότητα, πληρούν στο πρόσωπό τους όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις, ανακηρύσσει τους υποψηφίους και δίδει προς εκτύπωση το ψηφοδέλτιο.

Το Δ.Σ. μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 1 του παρόντος, καταρτίζει ένα και μοναδικό ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο αναφέρονται με αλφαβητική σειρά και με κεφαλαία γράμματα τα ονόματα των υποψηφίων του Δ. Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Εξ. Επ).

Στο άνω τμήμα του ψηφοδελτίου αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων Μελών του Δ.Σ. και έπονται τα ονόματα των υποψηφίων Μελών της Εξ. Επ. Στο κάτω τμήμα του ψηφοδελτίου, με την μορφή παρατήρησης, θα αναφέρεται με μικρά γράμματα, μέχρι πόσοι σταυροί προτίμησης θα μπαίνουν στους υποψηφίους του Δ.Σ. και μέχρι πόσοι σταυροί προτίμησης στους υποψηφίους της Εξ. Επ..

 Το ψηφοδέλτιο αυτό δακτυλογραφημένο, καθαρό και σε ικανοποιητικό αριθμό αντιτύπων, παραδίδεται από τον απερχόμενο Πρόεδρο του Δ.Σ. στον Πρόεδρο της Εφορευτική Επιτροπή της Γ. Σ., αμέσως μετά την εκλογή της, το οποίο και παρουσιάζεται κατά την διάρκεια των εργασιών της Γ. Σ. και εμφανίζονται και οι υποψήφιοι. Υποψήφιοι για το Δ.Σ. δεν δικαιούνται να είναι και υποψήφιοι της Εξ. Επ. και αντίστροφα. Το Ψηφοδέλτιο τοιχοκολλάται στην είσοδο της αίθουσας στην οποία πραγματοποιείται η εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. την ίδια μέρα.

Η ψηφοφορία γίνεται πάντα με αυτοπρόσωπη παρουσία , ενώ προβλέπεται η δυνατότητα να διεξάγονται αρχαιρεσίες την ίδια ημέρα και ώρα τόσο στην έδρα του σωματείου στην Αθήνα όσο και στο χωριό της Μεγαλόχαρης, με υποχρέωση των ψηφοφόρων να υπογράφουν και υποβάλουν ταυτόχρονα υπεύθυνη δήλωση πως άσκησαν το δικαίωμα τους σε ένα από τους δύο τόπους.

ΑΡΘΡΟ 20:  ΕΚΛΟΓΗ    ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Την διαδικασία της εκλογής της Εφ. Επ. αναλαμβάνει να τηρήσει ο Πρόεδρος μαζί με τον Γεν. Γραμματέα του απερχόμενου Δ.Σ..

Την διαδικασία της εκλογοαπολογηστικής Γ.Σ., διεξάγει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή η οποία εκλέγεται από την Γ.Σ. πριν από την έναρξη των εργασιών της, δια ανατάσεως της χειρός και αποτελείται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, τον Γραμματέα της και ένα Μέλος αυτής.

 Ένσταση κατά του διορισμού Μελών της Εφ. Επ., μπορεί να υποβληθεί πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους, από οποιοδήποτε παρόν τακτικό και ταμειακά τακτοποιημένο Μέλος, για την οποία ένσταση αποφασίζει η Γ.Σ.. Αν γίνει δεκτή η ένσταση, η Γ.Σ. εκλέγει ξανά νέα Εφ. Επ..

 Τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής αποκλείονται να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. ή την Εξ. Επ-

ΙΟ. Η Εφ. Επ. ζητά από το απερχόμενο Δ.Σ. κάθε σχετικό με τα καθήκοντά της βιβλία, καταγράφει σε κατάσταση τα ονόματα των παρόντων Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, τα οποία και υπογράφουν τόσο κατά την προσέλευσή τους, όσο και κατά την στιγμή της ψηφοφορίας.

 Η Εφ. Επ., προκειμένου να πραγματοποιήσει με χρονική άνεση, ηρεμία και τάξη τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και της Εξ. Επ., προκειμένου να μην συμπίπτουν την ίδια ώρα με τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ορίζει ημερομηνία, τόπο και χρονική διάρκεια των αρχαιρεσιών, και εντός πέντε ημερών από την πραγματοποίηση της Γ.Σ..

 Η Εφ. Επ. λύνει κάθε διαφωνία ή αμφισβήτηση, τηρεί αμερόληπτα και δημοκρατικά την διαδικασία των εργασιών, αποφασίζει για κάθε ένσταση που κατατίθεται, κάνει την διαλογή των ψήφων, συντάσσει το πρακτικό των εκλογών, τηρεί και ελέγχει τις καταστάσεις των παρόντων ψηφισάντων Μελών και ανακοινώνει τα αποτελέσματα στους υποψηφίους.

Η διαλογή των ψήφων και η ανακήρυξη των επισήμων αποτελεσμάτων, γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή, στην αίθουσα στην οποία έγιναν οι αρχαιρεσίες και με το πέρας της διαδικασίας.

ΑΡΘΡΟ 21 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΨΗΦΩΝ

 Κάθε Μέλος που προσέρχεται για να ψηφίσει, λαμβάνει από την Εφορευτική Επιτροπή ένα ψηφοδέλτιο και οδηγείται σε παραβάν που είναι τοποθετημένο σε παρακείμενο χώρο. Εντός του παραβάν, με μυστικότητα, το Μέλος του Συλλόγου έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει μέχρι τρεις (3) υποψηφίους για το Δ.Σ. και μέχρι ένα υποψήφιο για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Στη συνέχεια διπλώνει το ψηφοδέλτιο, προσέρχεται ενώπιον της Εφορευτική Επιτροπής, υπογράφει σε κατάσταση των ψηφισάντων που τηρείται, και ρίπτει αυτό στην κάλπη.

 Οι σταυροί προτίμησης σχηματίζονται αριστερά ή δεξιά του ονόματος κάθε υποψηφίου και το χρώμα του στυλό που χρησιμοποιείται, είναι μπλε ή μαύρο.

 Κάθε ψηφοδέλτιο που βγαίνει από την κάλπη μετά το πέρας της ψηφοφορίας, μονογράφεται από τα τρία Μέλη της Εφ. Επ., σφραγίζεται με την στρογγυλή σφραγίδα του Σωματείου και αριθμείται από την Εφ. Επ..

 Ενεργεί την διαλογή των ψηφοδελτίων και σημειώνει σε πίνακα πόσες ψήφους έλαβε κάθε υποψήφιος του Δ. Σ. και πόσους κάθε υποψήφιος της Εξ. Επ..

 Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στην έβδομη θέση για το Δ.Σ. και σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στην τρίτη θέση για την Εξ. Επ., διεξάγεται από τη Εφ. Επ. δημόσια κλήρωση και εκλέγεται εκείνος που ο κλήρος ευνόησε.

 Η Εφ. Επ. ανακηρύσσει τακτικά Μέλη του Δ.Σ. τους επτά (7) πρώτους κατά σειρά επιτυχίας και τους υπόλοιπους κατά σειρά επιτυχίας, αναπληρωματικά Μέλη. Κατά τον ίδιο τρόπο ανακηρύσσει επιτυχόντα τακτικά Μέλη της Εξ. Επ. τους τρεις πρώτους κατά σειρά επιτυχίας και τα υπόλοιπα κατά σειρά επιτυχίας, αναπληρωματικά Μέλη.

 Ψηφοδέλτιο, στο οποίο θα βρεθεί να έχει πάνω από τρεις σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους για το Δ.Σ. ή περισσότερους από έναν σταυρό προτίμησης σε υποψηφίους για την Εξ. Επ., είναι φθαρμένο, έχει σημάδια, είναι λερωμένο ή στο οποίο έχει χρησιμοποιηθεί άλλο μελάνι εκτός από μαύρο ή μπλε, θεωρείται άκυρο.

 Η ψηφοφορία θεωρείται περατωμένη με το πέρας του χρονικού διαστήματος που έχει αποφασίσει η Εφ. Επ. από πριν. Στην περίπτωση όμως κατά την οποία υπάρξει μεγάλη προσέλευση και συμμετοχή τακτικών Μελών και το χρονικό διάστημα που έχει ορισθεί από την Γ.Σ. για αυτόν τον σκοπό δεν επαρκεί, τότε η Εφ. Επ. δύναται να δώσει παράταση, ώστε να ψηφίσουν όλα τα παρευρισκόμενα τακτικά και ταμειακά τακτοποιημένα Μέλη.

ΑΡΘΡΟ 22

 Οποιοδήποτε Μέλος του Συλλόγου που συμμετείχε στη διαδικασία των εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ., δικαιούται να ελέγξει το Πρακτικό της Εφ. Επ. που τηρείται, και ολόκληρο το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για τις αρχαιρεσίες, μετά το πέρας της ολοκλήρωσης της διαδικασίας, παρουσία της Εφ. Επ..

 Οποιοδήποτε τακτικό Μέλος του Συλλόγου που έλαβε μέρος στη διαδικασία της εκλογοαπολογηστικής Γ.Σ. και ψήφισε σε αυτήν, δικαιούται να καταθέσει αιτιολογημένη έγγραφη ένσταση ακύρωσης των εκλογών εντός τριών ημερών από την ημέρα πραγματοποίησή της, εφόσον παρατήρησε παράβαση των διατάξεων του καταστατικού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον της Εφ. Επι.. Στην περίπτωση αυτή η Εφ. Επ. εξετάζει διεξοδικά την ένσταση και αποφασίζει σχετικά, δικαιολογώντας με σαφήνεια την απόφασή της στο βιβλίο πρακτικών Γ.Σ.. Στην περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή, τότε η Εφ. Επ. ακυρώνει τις εκλογές και συγκαλεί εκ νέου την Γ. Σ. την οποία και ενημερώνει σχετικά. Επαναλαμβάνει με ευθύνη της, την ίδια διαδικασία εκλογής νέου Δ.Σ. και Εξ. Επ., σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

 Η Εφ. Επ. υποχρεούται μετά την παρέλευση τριών ημερών και εφόσον δεν υπάρχουν ενστάσεις να συγκαλέσει τους νεοεκλεγέντες, τους ανακοινώνει τα αποτελέσματα και παραδίδει το βιβλίο πρακτικών υπογεγραμμένο από όλα τα Μέλη της Εφ. Επ. καθώς επίσης ολόκληρο το υλικό που προήλθε από τις εκλογές, στον πρώτο σε ψήφους σύμβουλο του νέου Δ.Σ..

 Στις αρχαιρεσίες συμμετέχουν μόνο τα τακτικά Μέλη του Συλλόγου που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους μέχρι και την μέρα της πραγματοποίησής τους.

Κάθε τακτικό Μέλος έχει δικαίωμα υποψηφιότητας στο Δ.Σ. και στην Εξ. Επ., μετά την παρέλευση ενός μηνός από την εγγραφή του στα αντίστοιχα Μητρώα Μελών, που τηρεί ο Σύλλογος.

 Στην περίπτωση που παραιτηθεί το Δ.Σ. πριν την λήξη της θητείας του και δεν τηρήσει τη σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και εντός ενός μηνός από την παραίτηση των μελών του διαδικασία σύγκλησης της Γ.Σ. για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Εξ. Επιτρ., τεκμαίρεται αμάχητα ότι παρέλειψε αυτό δολίως και υπέχει και αστική και ποινική ευθύνη για κάθε ζημία που θα υποστεί το Σωματείο. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση κανονικής λήξης της θητείας.

 Στην περίπτωση αυτή και μόνο, την διαδικασία προκήρυξης νέων αρχαιρεσιών αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει η Εξελ. Επ.. Εφόσον και η Εξ. Επ., δεν τηρήσει την διαδικασία εκλογής νέου Δ.Σ. και νέας Εξ. Επ., η ποινική και ηθική ευθύνη καταλογίζεται σε όλα τα τακτικά Μέλη του Δ.Σ. και της Εξ. Επ. της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου και τους επιβάλλεται η ποινή της διαγραφής δια παντός από τα Μητρώα του Συλλόγου. Την Γ.Σ. τότε αναλαμβάνει να συγκαλέσει τριμελής συντονιστική επιτροπή από τα τακτικά Μέλη του Συλλόγου που είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα Μελών και ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.

Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γ.Σ. δια ανατάσεως της χειρός.

ΑΡΘΡΟ 23: ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελές όργανο, το οποίο εκλέγεται με το ίδιο ψηφοδέλτιο που εκλέγεται το Δ.Σ. και έχει ισόχρονη με αυτό θητεία. Τα Μέλη της συνέρχονται εντός 8 ημερών από την εκλογή τους και εκλέγουν τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα με μυστική ψηφοφορία. Αμέσως μετά ζητούν και λαμβάνουν από τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. αντίγραφο του παρόντος καταστατικού, το οποίο και υποχρεούνται να τηρούν, καθώς επίσης και των βιβλίων πρακτικών της Επιτροπής.

 Η Εξ. Επ. ελέγχει το Δ.Σ. για τη νομιμότητα των αποφάσεών του, την περιουσιακή κατάσταση και την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου κατά τακτά χρονικά διαστήματα ή τουλάχιστο μια φορά το έτος και υποβάλει με πόρισμά της στο Δ.Σ. τα αποτελέσματα των ελέγχων της και τυχόν διαχειριστική ανωμαλία ή αταξία παρατηρηθεί από τους ελέγχους της και θέτει χρονοδιάγραμμα τακτοποίησή της στο Δ.Σ. Στην περίπτωση που το Δ.Σ. δεν αποκαταστήσει την διαχειριστική τάξη, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Εξ. Επ., εκείνη μπορεί να ζητήσει την άμεση σύγκλιση της Γ.Σ. με τεκμηριωμένη απόφασή της προς το Δ.Σ., το οποίο και είναι υποχρεωμένο να τηρήσει τη διαδικασία σύγκλησης έκτακτης Γ.Σ..

 Η Εξ. Επ. υποβάλλει πριν από κάθε Γ.Σ. έκθεση για τη διοικητική και οικονομική διαχείριση γενικώς του Συλλόγου, την οποία υπογράφουν τα Μέλη που πραγματοποίησαν τον έλεγχο. Αυτά δεν μπορεί να είναι λιγότερα των δύο.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων της, η Εξ. Επ. υποχρεούται να εξετάζει τα πάσης φύσης λογιστικά βιβλία και γραμμάτια είσπραξης και πληρωμών του Συλλόγου, τις εγκριτικές αποφάσεις και τα παραστατικά στοιχεία δαπανών και εξόδων του Δ.Σ., την κίνηση του τραπεζιτικού λογαριασμού που τηρείται από τον Σύλλογο και να ζητά την επίδειξη του χρηματικού υπολοίπου που βρίσκεται στο ταμείο. Δικαιούται να ζητά από τον Ταμία Δ.Σ. και τον Γενικό Γραμματέα όλα τα βιβλία, έγγραφα κ.λ.π. στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο της δράσης τους.

 Ο έλεγχος των βιβλίων και των άλλων εγγράφων και δικαιολογητικών γίνεται από την Εξ .Επ. στα γραφεία του Συλλόγου απαγορευμένης της μεταφοράς των σε άλλο τόπο και παρουσία του Προέδρου, του Γεν. Γραμματέα και του Ταμία του Δ.Σ..

 Τα Μέλη της Εξ. Επ. έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται και να εκφράζουν γνώμη, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., στις Επιτροπές Εργασίας και σε όλα τα Όργανα του Συλλόγου που λειτουργούν σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

 Τα Μέλη της Εξ. Επ. δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και Μέλη του Δ.Σ..

Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού αφορώσες το Δ.Σ. εφαρμόζονται αναλόγως και για την Εξ.Επ..

 Το Δ.Σ. υποχρεούται να διευκολύνει την Εξ.Επ. στο έργο της και να παρέχει κάθε πληροφορία και στοιχείο ζητηθεί.

ΑΡΘΡΟ 24 : ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Ο Σύλλογος υποχρεούται να τηρεί:

Α) ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ, στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και υπογράφεται από όλα τα Μέλη του Δ.Σ., που παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση, με ευθύνη του Γεν. Γραμματέα.

Β) ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ., στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά συνεδριάσεων των τακτικών και έκτακτων Γ.Σ. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γ.Σ.

Γ) ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞ. ΕΠ, στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά των συνεδριάσεών της και οι εκθέσεις που συντάσσονται, σε κάθε οικονομικό και διοικητικό έλεγχο που πραγματοποιεί. Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται από τα Μέλη της Εξ. Επ. που πραγματοποιούν τους ελέγχους αυτούς και δεν θα πρέπει να είναι λιγότερα από δύο.

Δ) ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου, καθώς επίσης και όλες οι μεταβολές αυτών και τηρείται από τον αρμόδιο Έφορο.

Ε) ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα ονόματα και τα προσωπικά στοιχεία των Τακτικών Μελών του Συλλόγου κατά αύξοντα αριθμό, οι μεταβολές των στοιχείων τους, οι νέες εγγραφές και διαγραφές και τηρείται από τον Γεν. Γραμματέα. Στο ίδιο βιβλίο φαίνονται και οι ετήσιες εισφορές των Μελών, το οποίο και ενημερώνει ο Ταμίας.

ΣΤ) ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ, στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα των Επίτιμων Μελών και ενημερώνει ο Γεν. Γραμματέας.

Ζ) ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ - ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα που αφορούν τον Σύλλογο και τηρεί ο Γεν. Γραμματέας.

Η) ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ, στο οποίο καταχωρούνται με αλφαβητική σειρά το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου των τακτικών μελών του Συλλόγου το οποίο ενημερώνει ο Γεν. Γραμματέας.

Ο) ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ, στο οποίο καταχωρούνται κωδικοποιημένα, όλα τα έσοδα και έξοδα του Συλλόγου, με αναλυτικές εγγραφές, το οποίο και ενημερώνει ο Ταμίας.

I) ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, στο οποίο καταχωρούνται τα ατομικά στοιχεία των συμμετεχόντων σε όλα τα επιμορφωτικά τμήματα, το οποίο ενημερώνει ο αρμόδιος Έφορος.

Το Δ.Σ. δύναται να αποφασίζει για την τήρηση και οποιουδήποτε άλλου βιβλίου κρίνει απαραίτητο με απόφασή του ή επιβάλλει η ισχύουσα Νομοθεσία περί Συλλόγων και Σωματείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' – (ΑΡΘΡΑ 25-26)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ 25: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 Το Δ.Σ. με απόφασή του συντάσσει και τηρεί κανονισμό λειτουργίας, των κτιρίων που διαθέτει, κατά περίπτωση.

 Ο εγκεκριμένος Κανονισμός Λειτουργίας γνωστοποιείται στα Μέλη και εφαρμόζεται από το Δ.Σ., τα Μέλη και τα μη Μέλη του Συλλόγου που συμμετέχουν στις όποιες δραστηριότητες του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Λειτουργούν Επιτροπές Εργασίας για κάθε τομέα δράσης του Συλλόγου, μετά από πρόταση - εισήγηση του αρμοδίου εφόρου προς το Δ.Σ., το οποίο αποφασίζει σχετικά. Οι Επιτροπές Εργασίας έχουν ως σκοπό:

Α) την κινητοποίηση, ευαισθητοποίηση και δραστηριοποιούνται τα Μέλη του Συλλόγου και οι κάτοικοι της περιοχής, για να ενδιαφερθούν για τα προβλήματα της περιοχής των και της γειτονιάς τους.

Β) την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. και

Γ) τη δημιουργία νέων φυτώριων εθελοντών, για την μελλοντική τους ενασχόληση στα κοινά.

 Ο επικεφαλής κάθε Επιτροπής είναι και ο αντίστοιχος Έφορος του Τομέα και ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., ο οποίος και έχει την ευθύνη του ελέγχου της Επιτροπής του.

 Οι Επιτροπές αυτές εισηγούνται στο Δ.Σ. μέσω του Εφόρου τους για κάθε θέμα αρμοδιότητάς τους που αποφασίζουν και έχουν τη σχετική ευθύνη υλοποίησης των συγκεκριμένων αποφάσεών της έναντι του Δ.Σ. και μόνο.

 Στην κάθε Επιτροπή εργασίας τηρείται πρακτικό αποφάσεων, από τον Γραμματέα της.

 Κάθε Επιτροπή στελεχώνεται από τον Έφορο του Τομέα ως Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τουλάχιστον ένα τακτικό Μέλος. Την επιλογή των Μελών της επιτροπής, την εύρυθμη λειτουργία, τον συντονισμό και την υλοποίηση των αποφάσεών της τον έχει ο Πρόεδρός της. Ο αριθμός των μελών της επιτροπής δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών και σε κάθε περίπτωση σχηματίζουν περιττό αριθμό.

 Οι συνεδριάσεις των Επιτροπών γνωστοποιούνται με ανακοίνωση του Προέδρου της και είναι ανοικτές στα Μέλη του Συλλόγου και στους κατοίκους της περιοχής και με δικαίωμα λόγου.

 Οι Επιτροπές Εργασίας του Συλλόγου λειτουργούν με απόφαση του Δ.Σ. και εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας κάθε επιτροπής χωριστά μετά από σχετική εισήγηση του αρμόδιου Εφόρου της. Όλες οι αποφάσεις των Επιτροπών εγκρίνονται ή απορρίπτονται από το Δ.Σ. του Συλλόγου.

 Απόφαση Επιτροπής Εργασίας δεν εκτελείται και θεωρείται άκυρη, εφόσον δεν έχει αποφασιστεί από το Δ.Σ. με ευθύνη του Εφόρου της.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 27: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

 Με απόφαση του Δ.Σ. ο Σύλλογος δύναται να ιδρύει και να μεριμνά για τη λειτουργία του Συμβουλίου Νεολαίας (ΣΥΜ.ΝΕ.), το οποίο αποτελεί ανοιχτό, συλλογικό και συμμετοχικό θεσμό των νέων που κατοικούν σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή στο εξωτερικό και αγαπούν το τόπο μας. Λειτουργεί υπό την εποπτεία και ευθύνη του Δ.Σ. του Συλλόγου , που θα έχει ως μοναδικό στόχο να κινητοποιήσει και να δώσει κίνητρα στους νέους να ασχοληθούν με τα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας και τη διατήρηση της λαογραφικής παράδοσης .

ΑΡΘΡΟ 28

Ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΣΥΜ.ΝΕ εγκρίνεται από τη Γ.Σ. του ΣΥΜ.ΝΕ., την Γ.Σ. του Συλλόγου μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Συλλόγου και για την τροποποίησή του αποφασίζει σχετικά η Γ.Σ. του ΣΥΜ.ΝΕ., με την ίδια διαδικασία.

 Η λειτουργία του ΣΥΜ.ΝΕ είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος και δεν μπορεί να αντιβαίνει τους στόχους και σκοπούς του Συλλόγου. Την ευθύνη λειτουργίας του ΣΥΜ.ΝΕ.

έχει το Δ.Σ. του Συλλόγου και οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Εκτελεστική Επιτροπή Νεολαίας (Ε.Ε.Ν.) και τη Γενική Συνέλευση Νέων (Γ.Σ.Ν.) υπόκεινται στην έγκρισή του. Οι εγκεκριμένες από το Δ.Σ. αποφάσεις του ΣΥΜ.ΝΕ. υλοποιούνται από την Ε.Ε.Ν. και της Γ.Σ.Ν. με επίβλεψη του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου, ως υπευθύνου του ΣΥΜ.ΝΕ..

ΑΡΘΡΟ 29

Εφόσον δεν εγκριθεί κανονισμός λειτουργίας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος, το ΣΥΜ.ΝΕ. δεν λειτουργεί και δεν ενεργοποιείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 30: ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογος χρησιμοποιεί σφραγίδες. Μία τετράγωνη με την επωνυμία και τη διεύθυνση του Συλλόγου, μία για το πρωτόκολλο και μία στρογγυλή με τα ίδια στοιχεία καθώς και με τα αρχικά κεφαλαία γράμματα AM. ΑΓ.ΠΑ.ΛΑ. των Κάτω Συνοικιών Μεγαλόχαρης Άρτας.

ΑΡΘΡΟ 31: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου εν μέρει ή στο σύνολό του μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση ειδικής Γ.Σ., η οποία συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Δ.Σ. με απόφαση του και με μοναδικό θέμα συζήτησης, την τροποποίηση του καταστατικού. Η συγκεκριμένη Γ.Σ. γνωστοποιείται σε όλα τα εγγεγραμμένα στο μητρώο Μέλη του

Συλλόγου, με ενημερωτική πρόσκληση που στέλνεται 15 ημέρες πριν την πραγματοποίησή της στις διευθύνσεις αλληλογραφίας τους με συστημένη επιστολή. Στην πρόσκληση αυτή αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι τροποποίησης τα άρθρα που τίθενται προς τροποποίηση, οι προτάσεις του ΔΣ που θα συζητηθούν στη Γ.Σ., η ημερομηνία και η ώρα που θα διενεργηθεί η Γ.Σ. και η επαναλαμβανόμενη αυτής όπως προβλέπει το παρόν καταστατικό.

 Εφόσον η προβλεπόμενη στο προηγούμενο άρθρο διαδικασία δεν τηρηθεί, η Γ.Σ. είναι άκυρη. Η απόφασή της είναι έγκυρη εφόσον σε αυτήν συμμετέχουν τουλάχιστον τα ½ συν έναν όλων των εγγεγραμμένων τακτικών μελών του Συλλόγου και αποφασίσουν τελικά τα ¾ των παρόντων και ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

Το τροποποιούμενο καταστατικό ισχύει από την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου που θα εγκρίνει αυτό. Μέχρι την έγκριση της τροποποίησης αναθεώρησης του καταστατικού από το Πρωτοδικείο Αθήνας και εφόσον η θητεία του Δ.Σ. έχει λήξει, παρατείνεται η θητεία του. Το Δ.Σ. εντός ενός μηνός από την έγκριση του Πρωτοδικείου διενεργεί εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξ.Επ. σύμφωνα με το νέο καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 32: ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 Διάλυση του Συλλόγου πραγματοποιείται εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής περιπτώσεις:

Α) Ο Σύλλογος δεν παρουσιάζει καμία δραστηριότητα, δεν λειτουργούν τα θεσμοθετημένα Όργανα, δεν συγκαλείται το Δ.Σ για να συνεδριάσει, δεν πραγματοποιούνται τακτικές ή εκλογοαπολογιστικές Γ.Σ., η Εξ. Επ. δεν πραγματοποιεί ελέγχους και γενικά ο Σύλλογος είναι ανενεργός, επί πέντε συνεχή χρόνια.

Β)Τα Μέλη του Συλλόγου έπαυσαν να ενδιαφέρονται για τις τύχες και τους σκοπούς ύπαρξής του, δεν συμμετέχουν στις εκδηλώσεις, στις Γ.Σ. και στα θεσμοθετημένα Όργανα του Συλλόγου και δεν εγγράφονται νέα Μέλη.

Γ) Εφόσον ο αριθμός των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών του μειωθεί σε λιγότερα από είκοσι άτομα.

Δ)Όταν συντρέχει κάποιος εξαιρετικός λόγος.

 Εφόσον συντρέχουν λόγοι διάλυσης του Συλλόγου που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, γίνεται εκκαθάριση υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, άλλως από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

 Η περιουσία του Συλλόγου δεν διανέμεται στα μέλη του.

 Τα κινητά και ακίνητα εναπομείναντα της εκκαθάρισης στοιχεία, περιέρχονται σε κάποιο κοινωφελές Ίδρυμα (π.χ. Πνευματικό Κέντρο, Αδελφότητα, Βιβλιοθήκη ), που τυχόν λειτουργεί σε οποιαδήποτε από τις Συνοικίες που εκπροσωπεί και το οποίο αναλαμβάνει στο εξής την συντήρηση, αξιοποίηση και την λειτουργία των, σύμφωνα με τους σκοπούς και στόχους που έχουν τεθεί στο παρόν καταστατικό.

Σε περίπτωση που τέτοιο Ίδρυμα δεν υπάρχει, αδυνατεί ή αρνηθεί να δεχθεί την περιουσία του Συλλόγου, αυτή περιέρχεται στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη , για τους ίδιους σκοπούς.

 Το νομικό πρόσωπο στου οποίου την κυριότητα αυτά περιήλθαν μετά την εκκαθάριση του Συλλόγου, υποχρεούται να μεταβιβάσει την κυριότητα των κινητών και ακινήτων

περιουσιακών στοιχείων όπως αυτά αναγράφονταν στο Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων του Συλλόγου, σε Σύλλογο, το οποίο επαναδραστηριοποιείται με την ίδια επωνυμία, όργανα και σκοπούς στις Συνοικίες Κάτω Συνοικιών Μεγαλόχαρης Άρτας.

 Τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου και μετά τη διάλυση του Συλλόγου, δεν πωλούνται, δεν δωρίζονται, δεν εκμισθώνονται, δεν μεταβιβάζονται και δεν παραχωρούνται για χρήση σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ή άλλο Φορέα ή επιχείρηση ή Σύλλογο, ή Σωματείο ή Ομάδα ατόμων και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο, για τους σκοπούς που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος καταστατικού. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις εκείνες που επανιδρυθεί ο Σύλλογος μετά την διάλυσή του και επανακτήσει τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του.

 Η Γ.Σ. που αποφασίζει την διάλυση του Συλλόγου, πρέπει να συγκεντρώνει τα 4/5 των εγγεγραμμένων τακτοποιημένων οικονομικά  στο Μητρώο Μελών και οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των 4/5 των παρόντων με ονομαστική φανερή ψηφοφορία η οποία καταγράφεται στο Βιβλίο Πρακτικών των Γ.Σ..

 Η Γ.Σ. που πραγματοποιείται για την διάλυση του Συλλόγου, θεωρείται εξαιρετικής σπουδαιότητας, τα Μέλη προσκαλούνται με συστημένη επιστολή, δημοσιεύεται η πρόσκληση στην ιστοσελίδα, που τυχόν διαθέτει, και τοιχοκολλάται στα γραφεία του Συλλόγου καθώς και στους δρόμους των Κάτω Συνοικιών Μεγαλόχαρης Άρτας. Κατά τα άλλα τηρείται η διαδικασία που προβλέπει το παρόν καταστατικό για την Γ.Σ..

ΑΡΘΡΟ 33: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται με απόφαση της Γ.Σ. και τη σχετική νομοθεσία.

 Το παρόν καταστατικό, αποτελείται από 33 άρθρα και αποτελεί τροποποίηση του με αριθμ. μητρώου σωματείων 12507/27-01-84 και αναγνωρισμένο από την υπ' αριθμ. 3822/1983 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και εν μέρει τροποποιημένο και αναγνωρισμένο από την υπ' αριθμ. 4548/1987 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εγκρίθηκε σήμερα από την Γ.Σ. του Συλλόγου και ισχύει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή του στο τηρούμενο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών και με την λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου

 

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ)

You are here: Home Αρχείο άρθρων Γενικά ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΉΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ ΑΡΤΑΣ»